Hz. MUHAMMED’in, Hz. ALÝ HAKKINDA SÖYLEDÝÐÝ –BAZI- HADÝSLER

1. Ali, benim ilmimin haznedarýdýr.

2. Ali bendendir, ben de Ali'denim, kendi yerime ancak ben veya Ali eda edebilir.

3. Ali benden, ben de Ali'denim, kendisi de tüm müminlerin Veli'sidir.

4. Ali, benim ilmimin kapýsýdýr.

5. Ali benim bilgimin kapýsýdýr. Tebliðe memur olarak gönderdiðim þeyleri benden sonra ümmetime bildiren, açýklayan kiþidir. O’nu dinleyin. O’na baþ kaldýrmak nifaktýr.

6. Ali, benden sonra hak uðruna insanlara kýlýç sallayacaktýr.

7. Ali, dinin direðidir.

8. Ali hakladýr, hak da Ali'yledir, ikisi Kýyamet Günü’nde havuz baþýna varana dek birbirinden asla ayrýlmazlar.

9. Ali, ihtilaflar hakkýnda hüküm vermede insanlarýn en bilgilisidir.

10. Ali, insanlarýn ilim açýsýndan en bilgili olanýdýr

11. Ali her hususta KuraniIle Beraberdir. O Kuran dýþý bir söz söylemez. Ve bir iþ iþlemez. Kuran da Ali’den asla ayrýlmaz.

12. Ali, Kur'an'ladýr, Kur'an da Ali iledir.

13. Ali, müminlerin dilediði ve uyduðu kiþidir. Mal ise münafýklarýn dilediði þey.

14. Ali, Peygamber ashabýnýn en çok ilim sahibi olanýdýr.

15. Ali, ümmet içerisinde Allah'ýn indirdikleri hakkýnda en çok bilgi sahibi olan kimsedir

16. Ali bin Ebî Tâlib, sizin aranýzda Allah'In hükmüyle hükmetmiþtir.

17. Ali bin Ebî Tâlib, benden sonra ümmetimin en bilgilisi ve ihtilaf ettikleri konularda en iyi hüküm verenidir.

18. Ali bin Ebi Talib din kapýsýdýr. Her kim o kapýdan içeri geçerse mümin ve her kim o kapýdan dýþarý çýkarsa kafir olur.

19. Ali'nin kapýsýndan baþka mescide açýlan tüm kapýlarý kapatmaya emrolundum, aranýzda konuþanlar oldu, Allah’a yemin olsun ki ben kendimden ne açtým, ne de kapattým, ben ancak emrolunduðum þeyi yerine getirdim.

20. Ali'ye sövmeyiniz, zira Ali, Allah’ýn zatýna sürülmüþtür.

21. Ali’yi anmak ibadettir

22. Ali'den þikâyet etmeyin; zira o, Allah'ýn zâtý hakkýnda katýdýr ve müdâra ehli deðildir.

23. ’’ Ali’nin eti benim etimdir. Ali’nin caný benim canýmdýr. Ali’nin kaný benim kanýmdýr. Her kim ki Ali’yi severse, beni sever, Beni seven de Allahý sever. Her kim ki Ali’ye düþman olur, bana da düþman olur, Bana düþman olan da Allaha da düþman olur. Ali’nin dostluðunu kazanan benim dostluðumu, benim dostluðumu kazanan da Allahýn dostluðunu kazanýr’’ -Veda Hutbesinden-.

24. Ali'den üstün yiðit (feta), Zülfikar’dan üstün kýlýç yoktur.

25. Al-i Muhammed'i tanýmak Cehennem’den kurtuluþtur; Al-i Muhammed'i sevmek Sýrat Köprüsü’nden geçiþtir; Al-i Muhammed'in velayetini kabul etmek azaptan emanda olmaktýr.

26. Ali’nin dostu, benim dostum; Ali’nin düþmaný, benim düþmanýmdýr.

27. Ali'nin on sekiz özelliði var ki, bunlarýn hiç biri bu ümmetten hiç kimsede yoktur.

28. Ali ve yandaþlarý Kýyamet gününde kurtulmuþ olanlardýr.

29. Ali’ye düþmanlýk edene Allah düþmanlýk etsin.

30. Ali'yi ancak mümin sever ve kendisini ancak münafýk buðz eder.

31. Ali'yi sevmek iman, ona düþmanlýk duymak nifaktýr.

32. Ali'yi sevmek ateþten (Cehennemden) kurtuluþtur, Ali'yi sevmek ateþin odunu yediði gibi günahlarý yer, Ali'yi sevmek nifaktan kurtuluþtur.

33. Allah bana emretti ki, seni yaklaþtýrayým, sana ilim vereyim ki onunla dolasýn.

34. Allah, meleklerine karþý her gün Ali’yle övünür.

35. Allahým, Ali’yi koruyaný sen koru, ona ikramda bulunana sen de ikramda bulun, onu hor göreni sen de hor gör.

36. Allahým. Dini kâmil ettiði, nimeti tamamladýðý, benim peygamberliðime ve Ali’nin velâyet ve imametine razý olduðun için sana þükürler olsun.

37. Allah’ým, ben de kardeþim Musa'nýn söylediðini söylüyorum: 'Allah’ým bana Ehlimden bir vezir kýl, kardeþim Ali'yi, onunla arkamý kuvvetlendir, onu iþime ortak kýl, seni bol bol tesbih edelim, seni çok analým, þüphesiz sen bizi görmektesin.

38. Allah’tan istedim ki bu belleyip kavrayan kulak senin kulaðýn olsun.

39. Allah-u Teala, seni kendime yaklaþtýrýp asla uzaklaþtýrmamamý ve sana öðretmemi emretmiþtir. Senin de belleyip kavraman gerekmektedir. Hiç kuþkusuz, Allah senin belleyip kavramaný saðlayacaktýr.

40. Bana iman edip beni doðrulayana Ali bin Ebi Talib'in velayetini tavsiye ederim. Kim onu veli edinirse beni veli edinmiþ olur, beni veli edinen de Allah’ý veli edinmiþ olur, onu seven beni sevmiþtir, beni seven de Allah’ý sevmiþtir, onu buðzeden beni buðzetmiþtir, beni buðzeden de Allah’ý buðzetmiþtir.

41. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiþ olur, bana isyan eden ise Allah'a isyan etmiþ olur. Ali'ye itaat eden ise bana itaat etmiþ olur, ona isyan eden ise bana isyan etmiþ olur.

42. Ben Adem oðullarýnýn efendisiyim, Ali de Araplarýn efendisidir.

43. Ben fýkýh þehriyim ve Ali de onun kapýsýdýr. O halde kim ilim isterse, kapýya gelsin.

44. Ben hikmet eviyim, Ali de kapýsýdýr.

45. Ben hikmet eviyim; Ali de o evin kapýsýdýr.

46. Ben hikmet þehriyim ve Ali de onun kapýsýdýr. O halde kim hikmet isterse, kapýya gelsin.

47. Ben ilmin kentiyim, Ali de kapýsýdýr.

48. Ben ilmin þehriyim, Ali de kapýsýdýr.

49. Ben ilim þehriyim; Ali ise kapýsýdýr. Ýlmi isteyen kimse kapýdan girmelidir.

50. Ben ilmin þehriyim, Ali kapýsýdýr. Ýlmi isteyen kapýya gelsin.

51. Ben ilim þehriyim ve Ali onun kapýsýdýr. Allah-u Teâlâ þöyle buyurmuþtur: 'Evlere kapýlarýndan girin. O halde, kim ilim istiyorsa, ona kapýsýndan girsin.

52. Ben kimin efendisi isem, Ali de onun efendisidir. Allah’ým, Ali'ye dost olana dost ol, ona düþman olana da düþman ol.

53. Ben kimin mevlasý isem Ali de onun mevlasýdýr.

54. Ben kimin mevlasý isem, bu Ali de onun mevlasýdýr. Allah'ým! Ona dost olana dost ol ve ona düþman olana düþman ol.

55. Ben, bildiðim her þeyi Ali'ye de öðrettim; o, benim ilim þehrimin kapýsýdýr

56. Ben Kur’ân’ýn iniþi üzerinde, onu kabul ettirmek için savaþmadayým; Ali ise onun te’vili için, hükmünün gereðini bildirmek için savaþýr.

57. Ben, öðrendiðim her þeyi, mutlaka Ali'ye de öðrettim; o, benim ilim þehrimin kapýsýdýr.

58. Ben peygamberlerin Seyyidiyim, Ali de vasilerin Seyyididir. Benden sonra vasilerim 12 dir, birincisi Ali, sonuncularý el-Kaim Mehdi’dir.

59. Ben peygamberlerin sonuncusuyum, sen de ey Ali vasilerin sonuncususun.

60. Ben ve Ali, ayný aðaçtanýz, insanlar ise çeþitli aðaçlardandýrlar.

61. Ben ve Ali, Allah’ýn yaratýklarýna olan hüccetiyiz.

62. Benden sonra ümmetime ihtilâf ettikleri hususlarý açýklayacak olan sensin.

63. Benden sonra sünnete ve (yargýlarda) hüküm verme hususunda, ümmetimin en bilgilisi Ali bin Ebî Tâlib'dir.

64. Benden sonra fitneler zuhur edecektir. O zamaný gördüðünüzde Ali bin Ebi Talib’i iltizam ediniz. Çünkü kendisi doðru ve yanlýþý birbirinden ayýrt edendir.

65. Benden sonra imam olarak halka doðru yolu göstermek üzere seni seçtim. Senden razý oldum.“Allah’ým O’nu seveni sev O’ na düþman olana düþman ol.

66. Benden sonra fitne (huzursuzluk ) olacaktýr. Bu oldumu, Ebu Talip oðlu Ali tarafýný tutun. Çünkü O bana ilk iman edendir. Kýyamettede benimle ilk dostluk edecek odur. O Sýddýýk-ý Ekber’ dir. O bu ümmetin Faruk’udur. O müminlerin ulusudur, reisidir.

67. Ben kimin mevlasý isem Ali’de onun mevlasýdýr, özünüz doðru olarak O’na uyun ...”. “Allah’ým O’nu seveni sev. O’ na düþman olana düþman ol’’.

68. Benden sonra fitneler olacaktýr. Bunlar gerçekleþtiðinde sizler iki þeye tutunun, Kuran’a ve Ali ibin Ebi Talib’e.

69. Bir kiþi, Beyt-ül Haram'da Rükun ile Makam arasýnda devamlý zikir edip oruç tutsa dahi, Âl-i Muhammed'e kin duyduðu taktirde mutlaka Cehennem’e gidecektir

70. Biz Ehl-i Beyt'i ancak mü'min ve muttaki olan sever; ve bize ancak münafýk ve þaki olan kin besler.

71. Biz Ehl-i Beyt'in sevgisine sarýlýn. Çünkü Allah'ýn huzuruna bizi severek çýkan kimse, bizim þefaatimizle Cennet’e gider. Nefsimin elinde olduðu Allah'a yemin ederim ki, bizim hakkýmýzý tanýmadýktan sonra hiçbir kulun ameli kendine bir fayda saðlamayacaktýr.

72. Bu ümmetin uyarýcýsý benim. Hidayete eriþitiricisi de Ali’dir.

73. Bu sadýklarýn imamý, kafirlerin katilidir. Ona yardýmcý olana yardým olunur, ondan yardýmý esirgeyenden yardým esirgenir. (Hz. Muhammed, Hz. Ali’nin kolunu tutarak buyurmuþlardýr.

74. Canýmý elinde tutan Rabbime andolsun ki Ali ve ona uyanlar kýyamet günü kurtuluþa erenlerdendir.

75. Eðer Ali’nin Zülfekâr’ýnýn darbesi olmasaydý, Ýslâm ayakta kalamazdý.

76. En iyi hüküm vereniniz Ali’dir.

77. Ey Ali, Allah senin rýzana rýza, gazabýna da gazap gösterir.

78. Ey Ali, ben Kuran’ýn tenzili için savaþtýðým gibi sen de Kuran’ýn tevili için savaþacaksýn.

79. Ey Ali, ben ilmin þehriyim, sen ise onun kapýsýsýn. Þehre ancak kapýdan varýlýr. Bir kimse beni sevdiðini söyleyip seni buðz ederse, beni sevmiyor ve yalancýdýr. Zira sen bendensin ve ben de sendenim, senin etin etim, kanýn kaným, ruhun ruhum, sýrrýyetin sýrriyetim ve senin adaletin benim adaletimdir. Sana itaat eden kiþi ne saadetlidir ve sana karþý asi olan kiþi ise ne bedhahtýr. Seni Veliyyül emr kabul eden kazanýr ve sana karþý çýkýp düþmanlýk eden ise kaybeder. Sana iltizam eden kiþi muradýna erecektir ve seni terk eden kiþi ise helak olacaktýr. Senin ve senden gelecek evlatlarýndan olan imamlarýn misali Nuh (as)’un gemisi gibidir. Her kim gemiye bindiyse kurtuldu ve her kim muhalefet ettiyse helak oldu. Sizin misaliniz de yýldýzlar gibidir, bir yýldýz kaybolduðunda Kýyamet’e kadar onun yerine baþka bir yýldýz (imam) doðacaktýr.

80. Ey Ali, her kim sana karþý savaþýrsa bana karþý savaþmýþtýr. Seni buðz eden, beni buðz etmiþtir. Seni söven de beni sövmüþtür. Çünkü sen benden nefsim gibisin. Senin ruhun ruhumdan ve týynetin týynetimdendir. Þaný Yüce olan Allah, seni ve beni nurundan yarattý. Ýkimizi seçip beni peygamberliðe ve seni de imamlýða tercih etti.

81. Ey Allahým, ondan (Ali’den) sýcak ve soðuðu gider.

82. Ey Ali, sen benim kardeþim, safiyim, vasim, vezirim ve eminimsin. Sen benden Harun’un Musa’ya olan menzilesindesin, ancak þu farkla ki, benden sonra peygamber yoktur. Her kim seni sevip ölürse, Allah o kiþiye iman ve eman ile hatmedecektir. Her kim seni buðz edip ölürse, o kiþiye Ýslam’dan bir nasip olmayacaktýr.

83. Ey Ali, seni ancak mümin sever ve sana ancak münafýk buðz eder.

84. Ey Ali, senin imamlýðýný inkar eden benim peygamberliðimi inkar etmiþ olur. Ey Ali, sen benim vasim, varisim, çocuklarýmýn babasý ve kýzýmýn kocasýsýn. Senin emrin emrim ve senin nehyettiðin benim nehyettiðimdir. Beni peygamberlik ile gönderip, beni yaratýlmýþlarýn en hayýrlýsý kýlan Allah’a yemin olsun ki, sen yaratýlmýþlarýn üzerine Allah’ýn hüccetisin. Sen Allah’ýn sýrrýna onun güvendiði ve yarattýklarý üzerine onun halifesisin.

85. Ey Ali, ikimiz Allah’ýn nurundan yaratýldýk.

86. Ey Ali, razý olmaz mýsýn ki ben senin kardeþinim, sen de benim kardeþimsin.

87. Ey Ali, sen benden sonra ümmetin ihtilafa düseceði hususlarý beyan edecek kimsesin.

88. Ey Allah’ýn kullarý, Bu Ali’nin kaný benim kanýmdýr, teni benim tenimdir ve caný benim canýmdýr.

89. ’’Ey Ansar halký, ona tutunduðunuz müddetçe benden sonra asla sapmayacaðýnýz bir þeyi sizlere tavsiye edeyim mi?’’. Hz. Muhammed bu soruyu Ensara soruyor. Onlar da "Evet ey Resulullah" derler. Bunun üzerine Resulullah buyurur : "Bu, Ali'dir, beni sevdiðiniz gibi onu seviniz ve bana ikramda bulunduðunuz gibi ona ikramda bulununuz. Size söylediklerimi Cebrail vasýtasýyla Allah bana emretti.

90. Ey insanlar, fazilet, þeref ve menzilet Allah Resulü’nün ve zürriyetinin velâyetini kabul etmektedir. Öyleyse, batýl yollar sizi kapýp almasýn.

91. Ey insanlar! Allah benim mevlâmdýr, ben de sizin mevlânýzým ve ben kimin mevlâsý isem, Ali de onun mevlâsýdýr. Allah’ým, onu seveni sev, ona düþman olana düþman ol, ona yardým edene yardým et, onu yalnýz býrakaný yalnýz býrak, onu seveni sev, ona buðzedene buðzet. Sonra þöyle buyurdular: "Allah'ým, þahit ol!"

92. Ey halk! Biliniz ki; ben de insaným. Allah’ýn daveti bana yakýnda gelecektir. Ben de onu kabul edeceðim. Ýþte size ben iki mühim ve en deðerli emaneti miras býrakýyorum. Bunlardan birincisi Kuran, ikincisi benim Ehlibeytim. Allah’ýn huzurunda size Ehlibeytimi tavsiye ediyorum. Allah’in huzurunda size Ehlibeytimi tavsiye ediyorum. Allah’ýn huzurunda size Ehlibeytimi tavsiye ediyorum. -Veda Hutbesinden-.

93. Ey Allah’ýn kullarý, bu Ali’nin kaný benim kanýmdýr, teni benim tenimdir ve caný benim canýmdýr. Her kim bu Ali’yi severse, beni sever beni seven de Allah’ý sevmiþ olur. Ali’ye kim düþmanlýk ederse bana düþmanlýk etmiþ olur.

94. Fatýma’yý Ali ile evlendirmemi Allah bana emretti.

95. Hayatým gibi yaþamak isteyen Ali’yi kendine Veli edinsin.

96. Hendek Savaþýnda Hz Ali ile Amr Ýbni Abdeved’in karþý karþýya geldikleri zaman “Ýmanýn bütünüyle þirkin bütünü karþý karþýyadýr.” demiþtir Hz Muhammed. Ve Hz Ali galip geldiðinde"“Senin bu zaferin, Muhammed ümmetinin amellerinin tümüyle kýyas edildiðinde, þüphesiz senin bu müthiþ zaferin aðýr gelecektir" diyerek Hz Ali’nin bu zaferinin ne derece önemli olduðunu belirtmiþtir Hz. Muhammed.

97. Her kim Allah'ýn gazabýný söndürmek ve amelinin Allah'ýn yanýnda kabul edilmesini istiyorsa Ali bin Ebi Talib’i sevsin. Çünkü onun sevgisi imaný arttýrýr, onun sevgisi ateþin kurþunlarý erittiði gibi kötülükleri eritir.

98. Her kim bu Ali’yi severse, beni sever beni seven de Allah’ý sevmiþs olur. Ali’ye kim düþmanlýk ederse bana düþmanlýk etmiþ olur.

99. Her kim halifelik için Ali ile savaþýrsa onu öldürünüz.

100. Her kim rahmet ile yürüyüp, rahmet ile sabahlamayý severse, zürriyetimin en faziletli zürriyet olduðunu ve vasimin (Ali'nin) en faziletli vasi olduðunu hiçbir zaman kalbiyyen þüphe etmesin.

101. Benden sonra on iki halife gelecek. hepsi de Ben-i Haþim’dendir.

102. Hiç bir peygamber yoktur ki, onunla Ali gizli olarak gönderilmiþ olmasýn, benimle ise açýk olarak gönderilmiþtir. Arapça Meali : “Me min nebi illâ ve büisa meahü Ali bâtinen ve mai zâhiren”

103. Hikmet, on parçaya bölündü, dokuzu Ali'ye verildi, kalaný da diðer insanlara pay edildi.

104. Hidayet önderi sensin ya Ali! Benden sonra hidayet arayanlar seninle hidayeti bulacaklar.

105. Ýçinizde bu benim kardeþimdir, vasiymdir, halifemdir, artýk O’nu dinleyin ve O’na itaat edin. (Hz. Muhammed, Ebu Talib ‘in evindeki bir toplantýda, ellerini Ali’nin omuzlarýna koyarak bunlarý söyler).

106. Ýmanýn bütünüyle sirkin bütünü karþý karþýyadýr. Hz. Muhammed, Hendek Savaþýnda Hz. Ali ile Amr Ýbni Abdevedin karþý karþýya geldikleri zaman bu sözü Hz. Ali için söylemiþtir. Ve Hz Ali galip geldiginde de “Senin bu zaferin, Muhammed ümmetinin amellerinin tümüyle kýyas edildiðinde, þüphesiz senin bu müthiþ zaferin aðýr gelecektir’’ buyurmuþlardýr.

107. Ýnsanlarýn en hayýrlýsý geldi. (Ne zaman Hz. Ali gelse, Hz. Peygamber söylüyorlardý. : Kaynak : Taberî Tefsiri, Suyutî, Hadisi ed-Dürr'ül-Mensur, es-Savaik'ul-Muhrika, s. 96, Nur'ul-Ebsar, s. 70 ve 101.)

108. Kýyamet Günü’nde Ali bin Ebi Talib, Cennet’in yüksekliklerinde olan Firdevs Daðý’nýn üzerinde bulunacak, o daðýn üstünde Alemlerin Rabbinin arþý ve altýnda kol kol akan Cennet’in içine akan nehirler vardýr, kendisi nurdan bir kürsüye oturup elinde tesnim (içecek) olacak, onun ve Ehl-i Beyt’inin velayetini kabul etmeyenler, Sýrat’ýn üstünden geçemeyecek. Ali o gün, sevenlerini Cennet’e, buðz edenlerini de Cehennem’e geçirecektir.

109. Kýyamet Günü olunca, kul bir adým atmadan dört þeyden sorgulanacaktýr. Ömrünü nasýl tükettiðinden, bedenini nerede eksilttiðinden, malýný nereden kazanýp nerede harcadýðýndan ve biz Ehl-i Beyt'in sevgisinden.

110. Kim azminden dolayý Nuh'a, ilminden dolayý Adem'e, hilminden dolayý Ýbrahim'e, zekasýndan dolayý Musa'ya ve zühdünden dolayý Ýsa'ya bakmak isterse, Ali bin Ebu Talib'e baksýn.

111. Kim benim hayatýmý yaþayýp, benim ölümüm gibi ölmeyi istiyor ve Rabbimin diktiði Cennet’te mesken edinmeyi arzu ediyorsa, benden sonra kendine veli olarak Ali'yi seçsin, ona sadýk kalanlara sadýk kalsýn. Benden sonra Ehl-i Beyt'ime uysun, onlarý kendine örnek alsýn. Çünkü onlar benim soyumdurlar, benim týynetimden yaratýlmýþlar ve benim ilim ve kavrayýþýmý kazanmýþlardýr. Ümmetimden onlarýn faziletini yalanlayanlara, onlarla baðýmý kesenlere yazýklar olsun. Allah onlara þefaatimi nasip etmesin.

112. Kim benim gibi yaþayýp, benim gibi ölmeyi ve bana Allah'ýn va'dettiði ebedi Cennet'e gitmeyi istiyorsa, Ali ve ondan sonraki zürriyetini kendine veli edinsin. Çünkü hiçbir zaman onlar sizi hidayet kapýsýndan çýkarýp dalalet kapýsýna yöneltmezler.

113. Kim, benim hayatýmla yaþamayý, benim ölümümle ölmeyi ve Rabb’imin bana vadettiði Huld cennetine girmeyi arzuluyorsa, benden sonra Ali’yi, ondan sonra da zürreyitini sevmelidir. Çünkü onlar, sizi hidayet kapýsýndan çýkarmaz ve sapýklýk kapýsýna da sokmazlar.

114. Kuran ve Ehlibeyt ikizdir.

115. Merhaba Müslümanlarýn efendisi, takva sahiplerinin önderi. Allah bana emretti ki, seni yaklaþtýrayým, sana ilim vereyim ki onunla dolasýn (Hz. Muhammed bu sözü Hz. Ali’yi selamlayarak söylemiþtir)

116. Mevki açýsýndan bana oranla Harun'un Musa'ya olan mevkisine sahip olmak istemiyor musun? Ancak benden sonra peygamber olmayacaktýr. Seni kendi yerime halife kýlmadan gitmem doðru olmaz.

117. Müjde olsun ey Ali, hayatýn ve ölümün benimle beraberdir.

118. Mümin tahifesinin ünvaný Ali'ye olan sevgisidir.

119. Müslümanlar'ýn efendisi, muttakilerin (çekinenlerin) imamý hoþ geldin.

120. “O’nun, bey’atýnden dönenlerle, gerçekten sapýp zulmedenlerle ve ok yaydan çýkar gibi dinden çýkanlarla savaþacaðým” Hz. Ali bunu Hz. Muhammed’in kendisi için söylediðini rivâyet etmiþtir.

121. Onlar, Ali bin Ebi Talib’in velayetinden sorguya çekileceklerdir. (Hz. Muhammed, ’’Durdurun onlarý, onlar sorguya çekileceklerdir” (Saffat : 24) ayeti indiðinde beyan etmiþtir.

122. Öyle bir kiþiyi göndereceðim ki, Allah onu hiçbir zaman maðlup etmez. Allah ve Resulü'nü sever, Allah ve Resulü de onu severler.

123. Sen benden sonra her mü'min erkek ve kadýnýn velisisin.

124. Sen dünya ve ahirette benim Velimsin.

125. Senin bu zaferin, Muhammed ümmetinin amellerinin tümüyle kýyas edildiðinde, þüphesiz senin bu müthiþ zaferin aðýr gelecektir. Hz. Muhammed, Hendek Savaþýnda Hz. Ali ile Amr Ýbni Abdevedin karþý karþýya geldikleri zaman bu sözü Hz. Ali için söylemiþtir.

126. Sýrat’a en sabit olanýnýz Ehli Beyt’imi en aþýrý seveninizdir.

127. Sýrrýmýn sahibi Ali bin Ebi Talib'tir.

128. Sizin, (yargýlarda) en iyi hüküm vereniniz Ali'dir.

129. Uyarýcý-Korkutucu benim, hidayete eriþtiren de Ali'dir. Ey Ali, hidayete varmak isteyenler, ancak seninle hidayeti bulurlar.

130. Ümmetimin en ileri ve gerçek hüküm vereni Ali’dir. Allah’ým O nereye dönerse, nereye varýrsa O’nunla beraber ol ....”

131. Vasim, varisim, borcumu ödeyen ve vad ettiðimi yerine getiren Ali bin Ebi Talib’dir.

132. Yâ Ali, kâlellâhu li, be’astü Aliyyen me’al enbiyâi batinen ve me’ak zâhiren” Meali: “Ey Ali, Allah bana buyurdu ki: Ben Ali’yi peygamberlerle gizli olarak, seninle de açýk olarak beraber gönderdim”

133. Ya Ali, benim Ehlibeytim Nuh un gemisine benzer. O gemiye binen kurtulur. Ve kim Ehlibeytime buðgz ederse helak olur

134. Ya Ali, de ki: Allah'ým, benim için kendi katýnda bir ahit kýl ve müminlerin kalbinde bana karþý bir sevgi býrak.

135. Ya Ali benden sonra yola gidenler, Senin gösterdin yoldan giderlerse selamete ererler.

136. Ya Ali. Kur’an da sözü edilen kiþiler, mümin kiþiler sen ve seni sevenlerdir."

137. Ya Ali, sen benim dünyada ve ahirette sancaktarýmsýn.

138. Ya Ali, mümin sana düþman olmaz ve münafýk seni sevmez.

139. Ya Ali, doðumuna þahit olmasaydým, hikmetinin sýrrýna akýl erdiremezdim.

140. Ya Ali, Üstünlükte insanlarýn en ilerisindesin.

141. Yarýn sancaðý öyle bir kimseye veririm ki, Allahü Teala onu sever. Ben de, onu çok severim. (Hz. Muhammed bu sözü Hayber Kalesinin fethi öncesi söylemiþ ve ertesi günü sancaðý Hz. Ali’ye devretmiþtir)