Hadisler Işığında Hz. Ali’nin Faziletleri

Metin Gülbol
Antakya-Hatay, Mart 2002

 

Önsöz

Bütün övgüler Alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Onun salat ve selamı da onun yarattıklarının en hayırlısı olan Muhammed’ül Mustafa’ya ve her tür günahtan arındırılıp tertemiz kılınan Ehl-i Beyt’ine olsun.

Peygamber Efendimiz (saa)'in Hz. Ali hakkında buyurmuş olduğu 100 Hadis-i Şerif takdim ediyorum. Hadisler, Ehli Sünnet alimlerinin sağlam kaynaklarından seçilmiştir. Her hadisin nakledildiği kaynaklar maddeler halinde sıralanmış, kaynaklarını incelemek isteyen için bir kolaylık olsun diye cilt ve sayfa numaraları da verilmiştir. Gerekli görülmediği takdirde hadisler hakkında herhangi bir açıklama yapmamış, hadisin yorumu okuyucuya bırakılmıştır. Hadisler, Hz. Ali’nin yüce makamını, Hz. Peygamber'den sonra insanların en hayırlısı olduğunu, vasiyet edilen, halifelik için tayin edilen kimsenin sadece o olduğunu ve onun yüce erdemini içermektedir.

Neden Hz. Ali’ yi seçtik?

Peygamber efendimize erkeklerden ilk iman eden, onun terbiyesi altında yetişip ahlakına haiz olan, İslam’ın gelişmesinde en fazla katkıda bulunan, Peygamberin bütün savaşlarında koruyucusu ve hüzünlerini gideren tek şahıs olduğundan ve Peygamberimizin hayatında ve ölümünde ona en yakın şahsın yine kendisi olduğundan dolayı onu seçtik. Yine o 40 yaşlarına kadar hayatını puta tapmakla geçirmemiş, savaşlarda korkup kaçanlardan olmamış ve peygamberin ölümünde peygamberin cenazesini ortada bırakıp hilafete koşmamıştır.

Hz. Ali, Peygamber efendimizin ashabı içinde en fazla faziletlere sahip olan şahıstır. Bu konuda Peygamber efendimiz şöyle buyurduğu kaydedilmiştir:

“Allah-u Teala, kardeşim Ali’ye sayılmayacak kadar çok faziletler vermiştir. Kim onun faziletlerinden birini, ona ikrar ettiği halde zikrederse, Allah-u Teala onun geçmişte ve son zamanda işlediği günahlarını affeder. Kim onun faziletlerinden birini yazarsa, melekler sürekli olarak o yazıdan bir eser kaldıkça ona mağfiret dilerler. Kim onun faziletlerinden birini dinlerse, Allah Teala, onun işitmek yoluyla işlediği günahlarını bağışlar. Kim onun faziletlerinden olan bir yazıya bakarsa, Allah Teala, onun bakmak yoluyla işlediği günahlarını affeder. Ali bin Ebi Talib’e bakmak ibadet ve onu zikretmek ibadettir, bir kulun imanı ancak onun velayetini kabul edip onun düşmanlarından uzaklaşırsa kabul olur”(1)

İsa bin Abdullah, babası ve dedesinden: Adamın biri Abdullah bin Abbas’a dedi ki:

“Sübhanallah, İmam Ali’nin (nakledilen) özellikleri ve faziletleri ne kadar çoktur ki, onların üçbin olduğunu hesap ediyorum. Abdullah bin Abbas dedi ki: “Eğer onların otuzbin olduğunu söylersen daha doğru olur”(2)

Hanbeli mezhebinin imamı Ahmet bin Hanbel de şöyle demiştir: “Resulullah’ın ashabı içinde Ali’ye gelen faziletler kadar hiç kimse hakkında gelmemiştir.” (3)

Hz. Ali, Hz. Muhammed (saa)’in vasisi, varisi, sırrının yeri, terkettiklerinin en hayırlısı, vad ettiğini yerine getiren ve borcunu ödeyendir. Müminlerin velisi, kafirlerin ise korkulu rüyasıydı. Hz.Muhammed Vahyin sahibi, kendisi de İlhamın sahibidir, Hz.Muhammed peygamberlerin efendisi, kendisi de Vasi’lerin efendisidir. Hz.Muhammed insanların uyarıcısı, kendisi de hidayetçisidir. Hz.Muhammed peygamberlerin sonuncusu, kendisi de vasilerin sonuncusudur. Hz.Muhammed kainatın Efendisi, kendisi de Müminlerin Emiridir...

Hz. Ali ve Resulullah Allah’ın nurundan yaratılmışlardır

1. Abdullah bin Abbas dedi ki: Resulullah (saa)'nın İmam Ali’ye hitaben şöyle buyurduğunu duydum: (Huliktu ena ve ente min nurullahi teala)

Meali: "Ben ve sen Allah’ın nurundan yaratıldık"

Kaynak:

1) İbn-i Asakir’in “Tarih-i Medinet-i Dimaşk” c.1, s.131, Beyrut 1. Bas.

2) el-Hamvini eş-Şafii’nin “Feraid’üs Simtayn” c.1, s.40, Hadis No: 4

Peygamber’in zürriyeti Hz. Ali'nin sulbündendir

2. Cabir bin Abdullah el-Ansari'den naklen, Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (İnnallâha azze ve celle ce'ala zürriyete külli nebiyyin fi sulbihi ve ce'ala zürriyeti fi sulbi Aliyyin bin Ebi Tâlib)

Meali: "Allah, her peygamberin zürriyetini kendi sulbünden kıldı, benim zürriyetimi ise Ali'nin sulbünden kıldı"

Kaynak:

3) el-Zehebi'nin "Mizan'ül İtidal" Kısım 3, s.398

4) el-Tabarani'nin "Mucem el-Kebir" c.3, s.43

5) el-El-Bağdadi' nin "Tarih-i Bağdat" c.1, s.316

6) İbn-i Hacer’in “es-Sevaik'ul Muhrika” s.124

7) el-Münavi’nin “Fayd'ul Kadir” c.2, s.223

Hz. Ali ilk iman eden şahıstır

3. Resulullah (saa) Ayşe'ye hitaben şöyle buyurdu: (Hâze Aliyyün, evvelü men âmene bi)

Meali: "Bu Ali, bana iman edenlerin ilkidir."

Kaynak:

1) İbn'ül Esir'in "Üsd'ül Gabe" c.7, s.259

4. Hz. Ali şöyle buyurdu: (Bü'isa Resulullâh yevm el-İsneyn, ve eslemtü yevm es-Selâset)

Meali: “Resulullah (saa), pazartesi günü (peygamberliğe) gönderildi. Ben ise Salı günü Müslüman oldum.”

Kaynak :

1) el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul Kenz" c.5, s.40

- Enes bin Malik de şöyle dedi: “Resulullah (saa), pazartesi günü (peygamberliğe) gönderildi. İmam Ali de Salı günü namaz kıldı.”

1) Sünen-i Tirmizi c.5, s.598 Hadis No: 3728

2) Tarih-i Tabari c.2, s.310

3) el-Tabari'nin "Riyad' ul Nadara" c.3, s.100

5. Hz. Ali şöyle buyurdu: (Ena es-Sıddık'ul ekber, âmentü kable en âmene Ebu Bekr'in ve eslemte kable en yüslime Ebu Bekr'in)

Meali: "En büyük Sıddık benim, Ebu Bekir iman edip islam olmadan önce iman edip islam oldum"

Kaynak:

1) İbn-i Ebil Hadit'in "Şerh-u Nehc'ül Belağa" c.3, s.251

2) İbn-i Kuteybe'nin "el-Maarif " s.73

3) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.1, s.53

4) el-Müttaki el Hindi'nin "Kenz'ul Ummal"c.6, s.405

5) Tabari'nin "Zehair'ul Ukba" s.58 ve "Riyad'ul Nadara" c.2, s.155

6) el-Belazuri’nin “Ensab'ül Eşraf” c.2, s.146

7) ez-Zehebi'nin "Mizan'ül İtidal" c.1, s.417, Hadis no: 3484

8) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi' ul Mevedde" s.202

9) Münteheb Fedail'ün Nebi ve Ehli Beytihi s.116

10) es-Seyyid Murtada Hüseyni'nin "Fedail'ül Hamse min es-Sıhah es-Sitte" c.2, s.88-89

Hz. Ali en büyük Sıddık ve ümmetin Farukudur

6. Selman el-Farisi, Ebu Zer ve Hüzeyfe'den naklen, Resulullah (saa) Hz.Ali'yi elinden tutarak şöyle buyurdu: (İnne hâze, evvelü men âmene bi, ve hâze evvelü men yusâfiheni yevm el-Kıyâmeh. Ve hâze es-Sıddıyk'ul Ekber ve Fâruk hâzihil ümmet, hâze ya'sübüddin, vel mâl ya'süb'ül münâfıkin)

Meali: "Bu, bana ilk iman eden ve Kıyamet Günü’nde benimle ilk tokalaşacak olandır. Kendisi en büyük sıddık ve bu ümmetin farukudur, bu, dinin üstadıdır, mal ise zalimlerin üstadıdır."

Kaynak:

1) Tabarani'nin "Mucem el-Kebir" c.6, s.269

2) el-Müttaki'nin "Kenz' ul Ummal" c.6, s.156

3) el-Heysemi'nin "Mecma üz-Zevaid" c.9, s. 102

4) İbn-i Udey'in "el-Kamil fi Düefa ir-Rical"c.4, s.229

5) el-Künci'nin "Kifayet üt-Talip"s.187

6) el-Akili'nin "Düefa'il Kebir" c.2, s.47

7) el-Beyhaki'nin "Sünen el-Kübra"

7. Hz. Ali şöyle buyurdu: (Enâ abdullâh ve ahü Resulillâh, ve enâ es-Sıddık'ul ekber, lâ yekulehâ ba'di illâ kezzâb, sallaytü kabl en-nâs seb'a sinin)

Meali: "Ben, Allah’ın kulu ve Resulü’nün kardeşiyim. En büyük Sıddık benim, bunu benden sonra kim söylerse yalancıdır, ben insanlardan yedi yıl önce namaz kıldım."

Kaynak:

1) Sünen İbn-i Mace c.1, s.57

2) el-Hasais en-Nisai s.3

3) el-Hakim Nişaburi'nin "Müstedrek es-Sahihayn" c.3, s.112

4) Menakıb-ı Ahmet bin Hanbel No:17

5) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.1, s.61

6) İbn-i Ebil Hadit'in "Şerh-u Nehc'ül Belağa" c.3, s.257

7) Tarih-i Tabari c.2, s.56

8) İbn-i Kesir'in "el-Kamil fit-Tarih" c.2, s.22

9) Tabari'nin "Zehair'ul Ukba" s.60 ve "Riyad'ul Nadara" c.2, s.155

10) el-Hamvini eş-Şafii'nin "Feraid es-Simtayn c.1, s.248

Hz. Ali Resulullah’ın kardeşidir

8. Resulullah (saa), ashabı arasında kardeşlik kurduğunda Hz.Ali gözü yaşlı olarak gelir ve der ki: "Ey Resulullah, ashabın arasında kardeşlik ilan ettin, beni kimseyle kardeş yapmadın" Resulullah bunun üzerine şöyle buyurdu: (Ente ahi fiddünyâ vel âhireh)

Meali: "Ey Ali, sen dünyada ve ahirette kardeşimsin"

Kaynak:

1) Sahih-i Tirmizi c.2, s.299

2) el-Hakim’in “Müstedrek es-Sahihayn” c.3, s.14

3) el-Künci eş-Şafii'nin "Kifayet'üt Talib" s.194

4) Menakıb-ı Meğazeli s.37

Hz. Ali Resulullah’ın Veli'sidir

9. Resulullah (saa) Hz. Ali'ye hitaben şöyle buyurdu: (Yâ Ali, ente Veliyyi fid dünyâ vel âhiret)

Meali: " Ey Ali, sen dünyada ve ahirette Veli'msin"

Kaynak:

1) Sahih-i Müslim c.2, s.24-Hz.Ali'nin faziletleri babında

2) el-Hakim'in "Müstedrek es-Sahihayn" c.3, s. 109

3) Tabari'nin "Riyad'ul Nadara" c.2, s.203

4) Tirmizi "Kenz'ul Ummal" c.6, s.152'den tahric etti.

5) İbn-i Hacer'in "Sevaik'ül Muhrika" s. 107

6) ez-Zehebi’nin “Talhis el-Müstedrek" s.26

7) Müsned el-Bezzar

8) Müsned-i Ahmet bin Hanbel

Hz. Ali Müminlerin Veli'sidir

10. İmran bin Husayn'dan naklen, Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (Ali minni ve enâ min Ali, Ali Veliyyü külle mümin)

Meali: "Ali benden, ben de Ali'denim, kendisi tüm müminlerin Veli'sidir"

Kaynak:

1) Sünen et-Tirmizi c.5, s.296

2) Müsnet Ahmet bin Hanbel c.4, s.165

3) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul Ummal" c.2, s.607

4) el-Münavi' nin "Künüz el-Hakaik" c.1, s.71

5) el-Kunduzi el-Hanefi'nin Yenabi'ül Mevedde" s.179

6) Şerh'ül Ercüzat s.293

7) İbn-i Sabban’ın “İs'af er-Rağıbin” s. 177,178

8) el-Zehebi'nin "Talhis el-Müstedrek"

9) İlam’ül Vera s.164

11. Resulullah (saa) Hz. Ali'ye hitaben şöyle buyurdu: (Yâ Ali ente Veliyyül müminin)

Meali: "Ey Ali, sen müminlerin Veli'sisin"

Kaynak:

1) Sünen-i Tirmizi c.6, s.267

2) Müsned-i Ahmet bin Hanbel c.4, s.468

Hz. Ali Resulullah’ın kardeşi sahibi ve arkadaşıdır

12. İmam Muhammed’ül Bâkır, babası ve dedesinden, İmam Ali’den naklen, Resulullah (saa) Hz. Ali'ye hitaben şöyle buyurdu: (Yâ Ali, ente ahi, ve sâhibi ve rafiki fil cennet)

Meali: "Ey Ali, sen kardeşim, sahibim ve Cennet’te arkadaşımsın"

Kaynak:

1) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.1, s.122

2) el-Bağdadi'nin "Tarih-i Bağdat" c.12, s.268, Hadis No: 6712

3) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul Ummal" c.6, s.402

Hz. Ali Resulullah’ın sırrının sahibidir

14. Selman el-Farisi’den naklen, Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (Sâhibu sirri Aliyyin bin Ebi Tâlib)

Meali: "Sırrımın sahibi Ali bin Ebi Talib'tir"

Kaynak:

1) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.311

2) el-Münavi'nin "Künüz el-Hakaik" c.1, s.155

3) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül Mevedde" s.180

4) ed-Deylemi’nin “el-Firdevs” c.2, s.403, Hadis No: 3793

5) Seyyid Eyyub bin Sıddık’ın “Menâkıb-ı Çihâr Yâri Güzîn” 6. Bab, 25. Menâkıb, 24. Hadis

6) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.321

Resulullah’ın Hz. Ali hakkındaki tavsiyeleri

15. Resulullah (saa), Ansar halkına hitaben şöyle buyurdu: (Yâ ma'şer'ül Ansâr, elâ edillüküm alâ mâ en temessektüm bihi len tedullu be'di ebeden, kâlü belâ yâ Resulullâh. Kâle hâze Aliyyin, feehibbuhü bihubbi ve ekrimuhü bikerâmeti, feinne Cebrâile emereni billezi kultü leküm anillâhi azze ve celle)

Meali: "Ey Ansar halkı, ona tutunduğunuz müddetçe benden sonra asla sapmayacağınız bir şeyi sizlere tavsiye edeyim mi? " Dediler ki: "Evet ey Resulullah" Bunun üzerine Resulullah (saa) onlara hitaben şöyle buyurdu:

"Bu, Ali'dir, beni sevdiğiniz gibi onu seviniz ve bana ikramda bulunduğunuz gibi ona ikramda bulununuz. Size söylediklerimi Cebrail vasıtasıyla Allah bana emretti."

Kaynak:

1) İbn-i Ebil Hadit'in "Şerh-u Nehc'ül Belağa" c.9, s.170

2) Ebu Naim'in "Hilyet'ül Evliya" c.1, s.63

3) el-Heysemi'nin Mecma'üz Zevaid" c.9, s.132

4) el-Künci eş-Şafii'nin "Kifayet üt-Talip" s.210

5) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül Mevedde" s.313

6) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul Ummal" c.15, s.126, Hadis No: 363

7) el-Tabari’nin "Riyad'ul Nadara" c.2, s.233

8) el-Hamvini'nin "Feraid es-Simtayn" c.1, s.197, Hadis No: 154

9) İbn-i Ebi Talha eş-Şafii’nin "Metalib üs-Süül" c.1, s.60

10) es-Seyyid Murtada Hüseyni’nin “Fedail’ül Hamse min es-Sihah es-Sitte” c.2, s.98

16. Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (Men yüridu en yahyâ hayâti ve yemute mevti ve yeskin cennet'ül huldi elleti ve'adani rabbi, felyetevelle Aliyyin bin Ebi Tâlib, feinnehu len yühriceküm min hüdâ velen yüdhileküm fi dalâleh)

Meali: "Her kim hayatım gibi yaşamayı, ölümüm gibi ölmeyi ve Allahın bana vadettiği ebedi cennette olmayı isterse Ali bin Ebi Talib’in velayetini kabul etsin, çünkü o, sizleri hidayetten çıkarmaz ve sapıklığa sürüklemez"

Kaynak:

1) el-Hakim Nişaburi'nin "Müstedrek es-Sahihayn" c.3, s.139, Hadis no: 4642. Hakim diyor ki: İsnadı Sahihtir, ama tahric etmezler (Buhari ve Müslim)

2) Ebu Naim'in "Hilyet'ül Evliya" c.4, s.350

3) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul Ummal" c.11, s.611 Hadis No: 32959 ve "Muntahab'ul Kenz" c.5, s.32

4) Tabarani'nin "Mucem el-Kebir" c.5, s.194 Hadis No:5067

5) el-Heysemi'nin "Mecma'üz Zevaid" c.9, s.108

6) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.99, Hadis No: 602

7) el-Hamvini'nin "Feraid es-Simtayn" c.1, s.55

8) Muhammed bin Akil’in “en-Nesaih’ül Kafiyeh” s.215

9) es-Seyyid Murtada Hüseyni’nin “Fedail’ül Hamse min es-Sihah es-Sitte” c.2, s.313

10) et-Tüsteri’nin “İhkak’ul Hak” c.5, s.108

11) Şerafeddin Musevi’nin “el-Müracaat” s.45

12) Ebu Naim’in “Fedail’üs Sahabe”

17. Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (Usiyâ men âmene bi ve saddakani bi velâyeti Aliyyin bin Ebi Tâlib, femen tevellâhu fekad tevellâni, vemen tevellâni fekad tevellallâh, vemen ahabbehu fekad ahabbeni vemen ahabbeni fekad ahabballâh, veman abğadahu fekad ebğadani vemen abğadani fekad abğadallâh azze ve celle)

Meali: "Bana iman edip beni doğrulayana Ali bin Ebi Talib'in velayetini tavsiye ederim. Kim onu veli edinirse beni veli edinmiş olur, beni veli edinen de Allah’ı veli edinmiş olur, onu seven beni sevmiştir, beni seven de Allah’ı sevmiştir, onu buğzeden beni buğzetmiştir, beni buğzeden de Allah’ı buğzetmiştir"

Kaynak:

1) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.93

2) Menakıb-ı Meğazeli s.230

3) el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul Kenz" c.5, s.32

4) el-Hamvini'nin "Feraid es-Simtayn" c.1, s.291

5) el-Heysemi'nin "Mecma'üz Zevaid" c. 9, s.108

6) el-Müttaki el-Hindi' nin "Kenz' ul Ummal" c.6, s.154

7) el-Kunduzi’nin “Yenabi’ül-Meveddet” s. 237

8) İbn-i Hasnevi’nin “Der Bahr’ül Menakib” s.59

9) et-Tüsteri’nin “İhkak’ul Hak” c.6, s.434

10) Muhammed Miri el-Antaki'nin "Limaze ahtertü Mezhebe Ehl’il Beyt" s.313

11) es-Seyyid Murtada Hüseyni’nin “Fedail’ül Hamse min es-Sihah es-Sitte” c.2, s.202

12) el-Tabarani’nin “Mucem el-Kebir”

18. Ashabın büyüklerinden Selman-ı Farisi'ye Hz.Ali ve Hz. Fatıma'yı sordular, kendisi dedi ki: Resulullah (saa)'ın şöyle buyurduğunu kendim duydum: (Aleyküm bi Aliyyin bin Ebi Tâlib, feinnehü mevlâküm feehibbüh, ve kebirüküm fettebi'üh, ve âlimüküm feekrimüh, ve kâidüküm ilel cenneti fe'üzzüh, ve izâ de'âküm feecibüh, ve izâ emareküm feati'üh, ve ahibbüh kehübbi ve ekrimüh bi kerâmeti, mâ kultü leküm fi Aliyyin illâ mâ ümireni rabbi cellet azametühü)

Meali: "Sizlere Ali bin Ebi Talib'i tavsiye ederim, kendisi sizin mevlanızdır ki onu seviniz, sizin büyüğünüzdür ki ona tabi olunuz, sizin bilgininizdir ki ona ikramda bulununuz, kendisi sizleri cennete götürendir ki ona saygılı olunuz, Ali, sizleri davet ederse icabet ediniz, sizlere emir verirse ona uyun, beni sevdiğiniz gibi onu seviniz, bana ikramda bulunduğunuz gibi ona ikramda bulununuz. Ben sizlere Ali hakkında ancak Allah’ın bana emretmiş olduğunu söyledim."

Kaynak:

1) Menakıb-ı Hüvarezmi el-Hanefi s.226

2) Hatip Hüvarezmi el-Hanefi’nin “Maktel-il Hüseyn” c.1, s.41

3) el-Hamvini’ nin “Feraid es-Simtayn c.1, s.78 Hadis No: 45

4) el-Bahrani’nin “Gayet’ül Meram” s.586, Hadis No: 81

5) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.493

19. Hz.Ali'nin ashabından Zeyd bin Suhân, Cemel Savaşında vurulup düştüğünde onun yanına Hz.Ali gelip onu över. Bunun üzerine Zeyd başını kaldırıp şöyle dedi: "Sen de benim mevlamsın. Allah’ın rahmeti üzerine olsun, Allaha yemin olsun ki seni her zaman Allah’ın yolunda bilgili ve onun ayetlerinden haberdar biliriz. Ben senin safında düşmanlarına karşı cehaletimden dolayı savaşmadım. Ben Hüzeyfet ül-Yemani'den duydum, o da Resulullah’tan şöyle buyurduğunu duydu: (Ali emir'ül berarah ve kâtil el-fecereh, mensur men nasarahü, mahzül men hazelehü, elâ ve inne el-hak me'ahü ve yettebi'hü, elâ femiylü me'ahü)

Meali: 'Ali, iyi ve temiz insanların emiri ve kötü insanları öldürendir, her kim Ali'ye yardım ederse yardım görecektir ve her kim onu hor görürse horlanacaktır. Hak Ali'yle beraberdir, bundan dolayı her zaman onunla beraber olun' "

Kaynak:

1) Menakıb-ı Hüvarezmi el-Hanefi s. 111

2) el-Behrani’nin “Gayet’ül Meram” s.21-22, Hadis No: 42

3) Enis Emir’in “Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resululah” s.483

Peygamberlerin sıfatları Hz. Ali'dedir

20. Resulullah (saa) şöyle buyurdu: "Her kim Adem'e ve ilmine, Şit'e ve hilmine, İdris'e ve rıfatine, Nuh'a ve davetine, İbrahim'e ve cömertliğine, Musa'ya ve selabetine, Davud'a ve hilafetine, İsa'ya ve ibadetine, Zekeriya'ya ve şehadetine, Yahya'ya ve ismetine bakmayı istiyorsa Ali'ye baksın. Çünkü Ali bir ayna gibi onları aksettirmiştir."

Kaynak:

1) Ahmet Bican'ın "Envar'ül Aşıkin" c.1, s.458-459

21. Abdullah bin Abbas' tan naklen, Resulullah (saa) şöyle buyurdu: "Her kim hilminden dolayı İbrahim'e, hikmetinden dolayı Nuh'a ve cemalinden dolayı Yusuf'a bakmayı istiyorsa Ali bin Ebi Talip'e baksın"

Kaynak:

1) Tabari'nin "Zehair'ul Ukba" s.94 ve "Riyad'ul Nadara" c.2,s.218

2) el-Müttaki el-Hindi' nin "Kenz' ul Ummal" c.3, s.336

3) eş-Şeblenci' nin "Nur'ül Absar" s.94

4) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.147

5) Münteheb Fedail'ün Nebi ve Ehli Beytihi s.111

Hz. Ali'yi zikretmek ibadettir

22. İmam Ali, Ayşe, İbn-i Abbas, Ebi Said, Sehl bin Sa'd, Ebu Hüreyra ve Esma bin Amis’ten naklen, Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (Zikru Aliyyin ibâdeh)

Meali: "Ali'yi zikretmek ibadettir"

Kaynak:

1) İbn-i Kesir'in "el-Bidaye ven-Nihaye" c.7, s.357

2) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.408

3) el-Suyuti'nin "Cami us-Sağir" c.1, s.665, Hadis No: 4332

4) el-Münavi'nin "Künüz el-Hakaik" c.1, s.134

5) el-Müttaki el-Hindi'nin “Muntahab'ul Kenz” c.5, s.30

6) el-Zehebi’nin "Mizan'ul İtidal" c.1 s. 496

7) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül Mevedde" s.180, 231, 237, 262

8) el-Münavi'nin "Fayd'ül Kadir" c.3, s.565

9) Kenz'ul İrfan s.27

10) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul Ummal" c.11, s.601, Hadis No: 32894

11) el-Hemedani'nin "Meveddet'ül Kurba" c.7, s.111

12) Şeyh Yusuf el-Nebehani'nin "Feth'ül Kebir" c.2, s.120

13) Menakıb-ı Meğazeli s.206, Hadis No: 243

14) Menakıb-ı Hüvarezmi el-Hanefi s.261

15) Ercah’ul Metalib s.428,

16) el-Künci eş-Şafii'nin "Kifayet üt-Talip" s.24

17) ed-Deylemi'nin "el-Firdevs" c.2, s.244, Hadis No: 3151

18) et-Teysir'in "Şerhu Cami'üs Sağir" c.2, s.20

19) el-Haydari el-Ebadi’nin “Menakıb-ı Ali” s.34

20) Kitab'ül Mecruhin c.1, s.239

21) es-Senderusi’nin "Keşf’ül İlahi" c.1, s.358

22) et-Tüsteri’nin "İhkak’ul Hak" c.7, s.111

23) es-Seyyid Murtada Hüseyni'nin "Fedail'ül Hamse min es-Sıhah es-Sitte" c.2, s.116

24) el-Kaşifi el-Hanefi et-Termezi’nin "el-Menakib el-Murtadaviyye"

21) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.435

22) el-Hilli’nin “Keşf’ül Yakin” s.436

23) el-Tabarani “Mucem”

24) Bahr’ül Mearif

25) İbn-i Merdeveyh ve ed-Dulabi’nin kitaplarında

Hz. Ali'nin yüzüne bakmak ibadettir

23. Cabir bin Abdullah el-Ansari, Ayşe, İmran bin Husayn, Muaz bin Cebel ve Abdullah bin Mesut'tan naklen, Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (Ennazar ila vechu Aliyyin ibâdeh)

Meali: "Ali'nin yüzüne bakmak ibadettir"

Kaynak:

1) el-Hakim'in "Müstedrek es-Sahihayn" c.3, s.142

2) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.394

3) el-Bağdadi'nin "Tarih-i Bağdat" c.2, s.51

4) el-Zehebi'nin "Mizan'ül İtidal" c.3, s.483

5) Ebu Naim'in "Hilyet'ül Evliya" c.2, s.182

6) el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab' ul Kenz" c.5, s.30 ve "Kenz'ul Ummal" c.11, s.601

7) İbn-i Kesir'in "el-Bidaye ven-Nihaye" c.7, s.357

8) İbn-i Hacer'in "Sevaik'ül Muhrika" s.175

9) el-Künci eş-Şafii'nin "Kifayet üt-Talip" s. 34

10) Tabari'nin "Riyad'ul Nadara" c.2, s.219 ve "Zehair' ul Ukba" s.95

11) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül Mevedde" s. 90

12) el-Suyuti'nin "Tarih'ül Hulefa" s.66

13) el-Askalani' nin "Lisan'ül Mizan" c.1, s.242

14) el-Münavi' nin "Künuz el-Hakaik" c.2, s.34

15) Menakıb-ı Meğazeli s.207

16) Menakıb-ı Hüvarezmi el-Hanefi s.260

17) Tabarani’nin “Mucem’ül Kebir” c.1, s.76

18) el-Heysemi' nin "Mecma' üz Zevaid" c.9, s.119

19) el-Münavi’nin “Fayd’ül Kadir” c.6, s.299

20) Münteheb Fedail'ün Nebi ve Ehli Beytihi s.145

21) et-Tüsteri'nin "İhkak'ul Hak" c.7, s.93

Hz. Ali Hitta (Mağfiret) kapısıdır

24. İbn-i Abbas ve İbn-i Ömer’den naklen, Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (Ali bâbü hittah, men dehale fihi kâne müminen vemen harece minhü kâne kâfiren)

Meali: "Ali, mağfiret kapısıdır, her kim içine geçerse mümin, her kim içinden çıkarsa kafirdir."

Kaynak:

1) el-Suyuti'nin "Cami us-Sağir" c.2, s.177, Hadis No: 5592

2) el-Müttaki el-Hindi' nin "Kenz'ul Ummal" c.6, s.153, Hadis No: 2528 ve "Muntahab'ul Kenz" c.5, s.30

3) el-Münavi’nin “Fayd’ul Kadir” c.4, s.469

4) el-Nebehani'nin "Feth'ül Kebir" c.2, s.242

5) İbn-i Hacer'in "Sevaik'ül Muhrika" s.75

6) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül Mevedde" s.185, 247, 284

7) el-Künci el-Şafii’nin “Kifayet’üt Talib” s.184

8) es-Sehavi’nin “el-Mekasid’ül Haseneh” s.80

9) el-Asami’nin “Semt’ün Nücüm’ül Avali” s.822, Hadis No: 134

10) el-Acluni’nin “Keşf’ül Hafa” c.1, s.204

11) el-Heysemi’nin “Mizan’ul İtidal” c.1, s.532

12) Seblül Hüda ver-Rişad c.11, s.279

13) Muhammed bin Akil’in “en-Nesaih’ül Kafiyeh” s.95

14) Esn'el Metalip s.37

15) ed-Deylemi'nin "Firdevs'il Ahbar" c.3, s.64, Hadis No: 4179

16) ed-Derakutni'nin "el-Afrad"

17) Şerafeddin el-Musevi’nin “el-Müracaat” s.275

18) el-Bedhaşi'nin "Miftah'ün Neca fi Menakıb al Aba"

Hz. Ali'ye söven Allah ve Resülü’ne sövmüştür

25. Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (Men sebbe Aliyyen sebbeni)

Meali: "Ali'ye söven bana sövmüştür"

Kaynak:

1) el-Hasais en-Nisai s.24 – Mısır Bas.

2) Müsnet Ahmet bin Hanbel c.6, s.323

3) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.184, Hadis No: 660

4) el-Heysemi’nin “Mecma’üz Zevaid” c.9, s.130

5) İsaf’ür Rağibin s.141 (Nur’ül Absar hamişinde)

6) el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul Kenz" c.5, s.30

7) el-Suyuti'nin "Tarih'el Hulefa" s.73

8) eş-Şeblenci eş-Şafii’nin “Nur’ül Absar” s.73

9) İbn-i Hacer’in “Sevaik’ül Muhrika” s.74

10) el-Nebehani'nin "Feth'ül Kebir" c.3, s.196

11) Tabari'nin "Zehair'ul Ukba" s.66 ve “Riyad’ün Nadara” c.2, s.220

12) el-Hamvini eş-Şafii’nin “Feraid’üs Simtayn” c.1, s.302, Hadis No: 240

13) el-Kunduzi el-Hanefi’nin “Yenabi’ül Mevedde” s.48, 187, 246, 282

14) Menakıb-ı Hüvarezmi el-Hanefi s.82

15) Mişkat'ül Mesabih c.3, s.245

 26. İbn-i Abbas dedi ki: Allah’a ant olsun ki, Resulullah (saa)'ın şöyle buyurduğunu duydum: (Men sebbe Aliyyen fekad sebbeni, vemen sebbeni fekad sebbalâh, vemen sebballâh azze ve celle ekebbehullâhu alâ menherihi finnâr)

Meali: "Ali'ye söven bana sövmüştür, bana söven de Allah’a sövmüştür, Allah’ı söven kişiyi, Allah onu burnu üzere ateşe dökecektir"(4)

Kaynak:

1) İbn-i Sabbağ el-Maliki'nin "Füsul'ül Mühimme" s.111

2) Tabari' nin "Zehair'ul Ukba" s.66 ve "Riyad'ul Nadara" c.2, s.219

3) Menakıb-ı Hüvarezmi el-Hanefi s.81-82

4) Menakıb-ı Meğazeli s.83, 394, Hadis No: 447

5) el-Mirizbani’nin “Ahbar Şuara üş-Şia” s.30- Hayderiye bas.

6) Süleyman el-Kunduzi' nin "Yenabi' ul Mevedde" s.205

7) eş-Şeblenci' nin "Nur'ül Absar" s.110

8) el-Künci' nin "Kifayet'üt Talib" s.82

9) el-Hamvini eş-Şafii' nin "Feraid es-Simtayn" c.1, s.302, Hadis No: 241

10) ez-Zerendi’nin “Nazım Dürer es-Simtayn” s.105

11) el-Murkat fi Şerh’ül Müşkat c.10, s.474

12) Şerafeddin el-Musevi’nin “el-Müracaat” s.280

13) Münteheb Fedail'ün Nebi ve Ehli Beytihi s.169-170

Hz. Ali Allah'ın zatına sürülmüştür

27. Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (Lâ tesübbü Aliyyen, feinnehu memsûsün fi zatillâhi teâlâ)

Meali: "Ali'ye sövmeyiniz, zira Ali, Allahın zatına sürülmüştür"

Kaynak:

1) et-Tabarani’nin “el-Mucem el-Kebir” c.19, s.148

2) Ebu Naim el-Asbahani'nin "Hilyet'ül Evliya" c.1, s.68

3) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul Ummal" c.12, fasıl.2, Hadis no: 1257

4) el-Münavi'nin "Künüz el-Hakaik" c.2, s.258

5) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül Mevedde" s. 181

6) el-Heysemi' nin "Mecma'üz Zevaid" c.9, s.130

7) es-Seyyid Murtada Hüseyni'nin "Fedail'ül Hamse min es-Sıhah es-Sitte" c.3, s.24

8) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.310

9) el-Tabarani'nin "Mucem'ül Avsat" ve "Mucem'ül Kebir"

Hz. Ali ve Kuran birbirinden ayrılmazlar

28. Resulullahın hanımı Ümmü Seleme dedi ki: Nefsim onun elinde olana (Allah’a) yemin olsun ki, Resulullah (saa)'ın şöyle buyurduğunu duydum: (Ali meal Kurân, vel Kurânü me Ali, lâ yefterikân, hattâ yeride aleyyil havd)

Meali: "Ali Kur'an’ladır, Kur'an da Ali'yledir, ikisi havuz başına varana dek birbirinden ayrılmazlar"

Kaynak:

1) el-Hakim'in "Müstedrek es-Sahihayn" c.3, s.124

2) Tabarani'nin "Mucem el-Sağir" c.1, s.55; c.2, s.177, Hadis No: 5594

3) Tabarani'nin "Mucem el-Evsat" c.5, s.135, Hadis No: 4880

4) el-Künci eş-Şafii'nin "Kifayet’üt-Talib" s.399, Haydariye Bas.

5) İbn-i Hacer'in "Sevaik'ül Muhrika" s.76

6) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul Ummal" c.6, s.153; c.11, s.603, Hadis No: 32912

7) el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul Kenzl" c.5, s.31

8) el-Münavi'nin "Fayd'ül Kadir" c.4, s.358

9) eş-Şeblenci'nin "Nur'ül Absar" s.73, Saidiyye bas.

10) el-Suyuti'nin "Tarih'ül Hulefa" s.173

11) es-Salihi eş-Şami’nin “Sebl’ül Hüda ver-Rişad” c.11, s.297

12) ez-Zehebi’nin “Mecma’üz Zevaid” c.9, s.134

13) el-Alani’nin “İcmal’il İsabe fi Akval es-Sahabe” s.55

14) Ubeydullah el-Hanefi’nin “Ercah’ül Metalib” s.597, 598 Lahur Bas.

15) Menakib-i Seyyidina Ali s.38

16) el-Suyuti'nin "Cami’us-Sağir" c.2, s.177, Hadis No: 5594

17) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül Mevedde" s.40, 90, 185, 237, 283, 285

18) İs'af er-Rağıbin s.157 (Nur’ül Absar hamişinde bas.)

19) İbkat’ül Envar c.1, s.277, Hadis’üs Sıkleyn kısmı.

20) el-Menakib-i Hüvarezmi el-Hanefi s. 110, Haydariye Bas.

21) el-Hamvini’nin “Feraid’üs Simtayn” c.1, s.177, Hadis No: 140

22) el-Bedhaşi’nin “Miftah’ün Neca” s.66

23) Muhammed bin Akil’in “en-Nesaih’ül Kafiyeh” s.215

24) el-Asami’nin “Semt’ün Nücum’ül Avali” s.823, 1400

25) en-Nebehani’nin “Feth’ül Kebir” c.2, s.242 Mısır bas.

26) et-Tüsteri’nin “İhkak’ul Hak” c.5, s.640

27) el-Zehebi’nin “Talhis’ül Müstedrek " c.3, s.124

28) Esnel Metalib s.136

29) el-Behrani’nin “Gayet’ül Meram” Bab: 45, s.540

30) el-Emini’nin “el-Gadir” c.3, s.180

31) Muhammed Miri el-Antaki'nin "Limaze ahtertü Mezhebe Ehl’il Beyt" s. 319-320

32) Münteheb Fedail'ün Nebi ve Ehli Beytihi s.144

33) es-Seyyid Murtada Hüseyni'nin "Fedail'ül Hamse min es-Sıhah es-Sitte" c.2, s.112

34) Menakib İbn-i Merdeveyh.

35) Abdullah eş-Şafii’nin “el-Menakib”

29. Hz. Fatma (sa) buyurdu ki: Resulullah (saa) vefat ettiği hastalığı esnasında yanında bulunanlara şöyle buyurdu: (Eyyühen nâsü, yüvşek en ukbada kabden seri'an vekad kaddemtü ileyküm el-kavl ma'zireten ileyküm. Elâ inni muhâllif fiyküm Kitâbu rabbi azze ve celle ve itreti Ehli beyti. Sümme ahez bi yedi Aliyyin fekâl: Hâze Ali me'al Kur’ân vel-Kur’ân me Ali, lâ yefterikân hattâ yeride aleyyel havd, fees'elüküm mâ tehallifüni fihimâ)

Meali: "Ey insanlar, ani bir şekilde ruhumu teslim eder, aranızdan ayrılırım, mazuretiniz olmasın diye size bir daha hatırlatıyorum: Aranızda iki halife bırakıyorum. Biri Rabbimin kitabı, öbürü de Ehlibeytimdir." Daha sonra Ali'yi elinden tutarak şöyle buyurdu: "Ali Kur'an'ladır, Kur'an da Ali'yledir, ikisi Kevser havuzunun başına varana dek birbirinden asla ayrılmazlar, bunlara karşı nasıl davranacağınızı sizlere soracağım."

Kaynak:

1) İbn-i Hacer el-Heytemi'nin "Sevaik'ül Muhrika" s.124

2) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül Mevedde" s.40

3) İbkat’ül Envar c.1, s.277

4) el-Hamvini eş-Şafii'nin "Feraid es-Simtayn" c.1, Bab: 37

5) Şerafeddin el-Musevi “el-Müracaat” s.31-32

6) es-Seyyid Murtada Hüseyni'nin "Fedail'ül Hamse min es-Sıhah es-Sitte" c.2, s.113

7) Muhammed Miri el-Antaki'nin "Limaze ahtertü Mezhebe Ehl’il Beyt" s. 319

8) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.297

9) Zamahşeri’nin “Rabi’ül Ebrar”

10) Yunus Ramadan’ın “Buğyet’üt Talib” s.288 Beyrut Bas.

Hz. Ali ve Hak birbirinden ayrılmazlar

30. Ümmü Seleme ve Muhammed bin Ebi Bekir'den naklen, Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (Ali meal hak, vel hak me Ali, velen yefterikâ hattâ yerida aleyyi el havd yevm el Kıyâmet)

Meali: "Ali hakladır, hak da Ali'yledir, ikisi Kıyamet Günü’nde havuz başına varana dek birbirinden asla ayrılmazlar"

Kaynak:

1) Hatip el-Bağdadi'nin "Tarih-i Bağdat" c.14, s.321

2) İbn-i Kuteybe'nin "el-İmametü ves-Siyasetü" c.1, s.73 Mısır Bas.

3) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.3, s.119 Hadis no: 1162

4) el-Hamvini eş-Şafii'nin "Feraid es-Simtayn" c.1, s.177

5) el-Heysemi'nin "Mecma'üz Zevaid" c.9, s.134

6) el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul Kenz" c.5, s.30

7) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül Mevedde" s. 55

8) ed-Dulabi'nin "el-Künye vel-Esma" c.2, s.89

9) Ubeydullah el-Hanefi’nin “Ercah’ül Metalib” s.598, Lahur Bas.

10) İbn-i Dimaşki’nin “Cevahir’ül Metalib” c.1, s.343

11) İbn-i Ebil Hadit’in “Şerhu Nehc’ül Belağa” c.1, s.173

12) Menakib Seyyidina Ali s.19

13) Zamahşeri’nin “Rabi'ül Ebrar” c.1, s.828

14) el-Behrani’nin “Gayet’ül Meram” Bab: 45, s.539

15) el-Emini’nin “el-Gadir” c.3, s.177

16) et-Tüsteri’nin “İhkak’ul Hak” c.5, s.624

17) Münteheb Fedail'ün Nebi ve Ehli Beytihi s.142

18) es-Seyyid Murtada Hüseyni'nin "Fedail'ül Hamse min es-Sıhah es-Sitte" c.2, s.109

19) Tabarani'nin "Mucem es-Sağir" ve "Mucem el-Avsat"

20) Menakib İbn-i Merdeveyh

21) es-Sem'ani'nin "Fedail'üs Sahabe"

31. Hz. Ali'den naklen, Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (Râhimallâhu Aliyyen, Allâhummâ edir'ül hak me'ahü haysü dâr)

Meali: "Allah, Ali'yi rahmet etsin. Allahım, o hangi tarafa yönelirse yönelsin hakkı beraberinde kıl"

Kaynak:

1) Sahih-i Tirmizi c.5, s.633, Hadis No: 3714

2) el-Hakim'in "Müstedrek es-Sahihayn" c.3, s.124 Hakim dedi ki: Bu hadis Müslim'in şartlarına göre sahihtir.

3) İbn-i Asakir eş-Şafii’nin “Tarih-i Dimaşk” c.3, s.117, Hadis No: 1159-1160

4) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul Ummal" c.5, s.62 ve “Müntehab’ul Kenz” c.5, s.62, Meymeniye Mısır Bas.

5) İbn-i Ebil Hadit’in “Şerhu Nehc’ül Belağa” c.10, s.270, Muhammed Ebul Fadl Tahkiki Mısır Bas.

6) En-Nebehani’nin “Feth’ül Kebir” c.2, s.131

7) İbn-i Esir’in “Cami’ül Usul” c.9, s.420

8) el-Hamvini’nin “Feraid’üs Simtayn” c.1, s.176

9) el-Bakilani’nin “el-İnsaf” s.58 –Kahire Bas.

10) ez-Zehebi’nin “Tarih’ül İslam” c.2, s.198- Mısır bas.

11) el-Mübidi’nin “Şerh Divan Emirül Müminin” s.180

12) Menakıb-ı Hüvarezmi el-Hanefi s.104

13) el-Beyhaki'nin "el-Mehasin vel-Müsavi" s.41- Beyrut Bas.

14) Ubeydullah el-Hanefi’nin “Ercah’ül Metalib” s.599- Lahur Bas.

15) Abdullah eş-Şafii’nin “el-Menakib” s.28

16) et-Tüsteri’nin “İhkak’ul Hak” c.5, s.626

17) el-Bahrani’nin “Gayet’ül Meram” Bab: 45, s.539

18) Münteheb Fedail'ün Nebi ve Ehli Beytihi s.142

19) es-Seyyid Murtada Hüseyni'nin "Fedail'ül Hamse min es-Sıhah es-Sitte" c.2, s.108

20) el-Bedhaşi’nin “Miftah’ün Neca”

Hz. Ali İlim Kenti'nin kapısıdır

32. Hz. Ali, Cabir bin Abdullah el-Ansari ve Mücahit'ten naklen, Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (Enâ medinet'ül ilmi, ve Aliyyün bâbehe, femen erâd'el ilmi felye'ti ilal bâb)

Meali: "Ben ilmin kentiyim, Ali de kapısıdır, her kim ilim isterse kapıya gelsin"

Kaynak:

1) el-Hakim'in "Müstedrek es-Sahihayn" c.3, s.127.

Hakim Nişaburi diyor ki: Bunun isnadı sahihtir.

2) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul Ummal" c.11, s.600

3) Tabarani’nin “Mucem el-Kebir” c.11, s.55, Hadis No: 11061

4) el-Münavi'nin "Fayd'ül Kadir" c.3, s.46, No: 2705

5) İbn-i Hacer'in "Lisan'ül Mizan" c.1, s.191

6) el-Suyuti'nin "Cami’us-Sağir" c.1, s.108

7) el-Bağdadi'nin "Tarih-i Bağdat" c.4, s.348, No: 2186

8) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.459

9) İbn-i Hacer'in "Sevaik'ül Muhrika" s.120

10) İbn-i Kesir'in "el-Bidaye ven-Nihaye" c.7, s.358

11) Menakıb-ı Hüvarezmi el-Hanefi s.40

12) el-Tabari' nin "Zehair' ul Ukba" s.77

13) el-Mes'udi'nin "Müruc el-Zeheb" c.2, s.437

14) İbn'ül Esir'in "Üsd'ül Gabe" c.4, s.100 No: 3783

15) el-Haskani' nin "Şevahid'üt Tenzil" c.1, s.334

16) el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul Kenz " c.5, s.30

17) İbn-i Hacer’in “Tehzib et-Tehzib” c.6, s.320

18) el-Heysemi' nin "Mecma'üz Zevaid" c.9, s.114

19) Menakıb-ı Meğazeli s.81

20) el-Kilabi’nin “Müsned-i Dimaşk” Hadis No: 2

21) el-Suyuti' nin "Tarih'ül Hulefa" s.170

22) İbn-i Abdülbirr'in "el-İstiab fi Marifet'il Ashab" c.3, s.1102

23) el-Tabari'nin "Riyad' ul Nadara" c.3, s.140

24) İbn-i Ebil Hadit’in “Şerhu Nehc’ül Belağa” c.7, s.219

25) Süleyman el-Kunduzi'nin "Yenabi' ul Mevedde" s.82

26) el-Hüvarezmi el-Hanefi'nin "Maktel'il Hüseyn" c.1, s.43

27) el-Zehebi'nin "Mizan'ül İtidal" c.1, s.415, No: 1525

28) en-Nebehani’nin “Feth'ül Kebir” c.1, s.176

29) el-Künci eş-Şafii'nin "Kifayet'üt Talib" s.221

30) Feth'ül Müluk el-Ula s.15

31) Münteheb Fedail'ün Nebi ve Ehli Beytihi s.209

33.Hz.Ali'den naklen, Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (Enâ medinet'ül ilmi ve Aliyyün bâbühâ, velâ tüvtiy'el büyütâ illâ min ebvâbihâ)

Meali: "Ben ilmin kentiyim, Ali de kapısıdır, evlere ancak kapılarından geçilir"

Kaynak:

1) Menakıb-ı Meğazeli s.82

2) el-Künci eş-Şafii'nin "Kifayet’üt-Talib" s.220

3) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.417

34. Ali bin Musa el-Rida (as) ’dan, babası ve dedelerin-den, Hz.Ali 'den naklen, Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (Yâ Ali, enâ medinet'ül ilmi ve ente bâbühâ, kezzeba men ze'eme ennehü yasil ilel medineti illâ min kıbelil bâb)

Meali: "Ey Ali, ben ilmin kentiyim, sen de kapısısın, her kim kente, kapıdan değil de başka bir yerden geçtiğini söylerse yalancıdır"

Kaynak:

1) Menakıb-ı Meğazeli s.85

2) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül Mevedde" s.72

3) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.417

Sorun benden beni yitirmeden

35. Hz. Ali şöyle buyurdu: (Seluni, fevallâhi lâ tes'elüni an şey'in yekün ilâ yevm el-Kıyâmeh illâ haddestüküm anhü, selüni an kitâballâh, fevallâh mâ min âyetin illâ enâ a'lamü ebileylin nezelet, em bi nehâr, em fi sehel em fi cebel)

Meali: "Bana sorunuz, vallahi Kıyamet’e kadar neyden sorarsanız size haber veririm. Bana Allah’ın kitabından sorunuz, her ayetin gece mi, gündüz mü, dağlıkta mı, düzlükte mi indiğini bilirim"

Kaynak:

1) Tabari'nin "Cami'ül Beyan" c.1, s.114

2) el-Suyuti'nin "Tarih'ül Hulefa" s.214

3) el-Müttaki el-Hindi’nin “Kenz’ul Ummal” c.2, s.565, Hadis No: 4740

4) İbn-i Abdül Birr’in “el-İstiab” c.3, s.208, Hadis No: 1875

5) Tarih’ül Kebir c.8, s.165, Hadis No: 2570

6) Belazuri’nin “Ensab’ul Eşraf” c.2, s.351

7) el-Askalani'nin "Tehzib et-Tehzib" c.7, s.338

8) Tabakat’ül Kübra c.2, s.338

9) Tabari’nin “Zehair’ul Ukba” s.151 ve “Riyad’un Nadara” c.2, s.198

10) Feth'ül Bari c.8, s.485

11) el-Haskani'nin "Şevahid' üt Tenzil" c.1, s.42, Hadis No: 31

12) Menakib-i Hüvarezmi el-Hanefi s.94

13) İbn-i Hacer’in “es-Sevaik’ul Muhrika” s.128

14) Hz. Ali’nin “Gurer el-Hikem” Hadis No: 5637

15) Miftah'üs Seadet c.1, s. 400

16) Sa’d es-Suud s.109

17) el-Atkan c.2, s.319

18) Yunus Ramadan’ın “Buğyet’üt Talib” s.288 Beyrut Bas.

36. Hz. Ali şöyle buyurdu: (Selüni kable en tefkudüni, felenâ bi tarik es semâ a'lemü minni bi tarik el-ard)

Meali: "Sorun benden beni yitirmeden, bana gök yollarını sorunuz, onları yeryüzü yollarından daha iyi tanırım"

Kaynak:

1) İbn-i Ebi Talha'nın "Metalib'üs Süül" s.26

2) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül Mevedde" s.66

3) İbn'ül Esir'in "Üsd'ül Gabe" c.4, s.22

4) el-Tabari'nin "Zehair'ul Ukba" s.83

5) İbn-i Abdül Birr’in “el-İstiab fi Marifet’il Ashab” c.3, s.40

6) Tefsir'ül Fatiha (el-Ezher Meydanı Mısır bas.) s.52

7) İbn-i Ebil Hadit'in "Şerhu Nehc'ül Belağa" c.13, s.101

8) Sıbt İbn-i Cevzi’nin “Tezkiret’ül Havas” Bab: 2, s.34

9) el-Hilli’nin “Nehc'ül Hak ve Keşf'üs Sıdk” s.240

10) el-Hilli’nin “Keşf’ül Yakin” s.63, 64

11) Müsned Ahmet bin Hanbel

37. Hz. Ali şöyle buyurdu: (Seluni an esrâr'ül guyub, feinni vâris ulum'il enbiyâi vel mürselin)

Meali: "Gayb sırlarından bana sorunuz, mürsel peygamber-lerin tüm ilimlerine varisim ben"

Kaynak:

1) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül Mevedde" s.69

2) Kemaleddin el-Halebi eş-Şafii'nin "ed-Darr'ül Manzum"

3) İbn-i Ebi Talha eş-Şafii’nin “Metalib’üs Süül”

4) Enis Emir’in “Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah” s.340

38. Hz. Ali şöyle buyurdu: (Lev şi'tü leevkartü min tefsir'il fâtihati seb'iyne be'iren)

Meali: "İsteseydim yalnız Fatiha'nın tefsirinden yetmiş deve yükü kitap yazardım"

Kaynak:

1) İmam Gazzali'nin "İhya-u Ulumiddin" c.1, s.803

2) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül Mevedde" s.64, 407

3) Tefsir'ül Fatiha (el-Ezher Meydanı Mısır bas.) s.57

4) et-Teratib’ül İdariyye c.3, s.183

5) Kemaleddin el-Halebi eş-Şafii'nin "ed-Darr'ül Manzum"

6) Yunus Ramadan’ın “Buğyet’üt Talib” s.404 Beyrut Bas.

39. Darr’ul Manzum adlı eserde şöyle rivayet edilmiştir: (İ'lem enne cemi esrâr el-kütüb es-semâvi fil-Kurân, ve cemi mâ fil-Kurân fil fâtihâ ve cemi mâ fil fâtihâ fil besmeleh ve cemi mâ fil-besmeleh fi bâ'il besmeleh, ve cemi mâ fiy bâ'il besmeleh finnaktatilleti taht'el bâ. Kâle Emir'ül Müminin: Enâ ennaktatü elleti hiye tahtil bâ)

Meali: "Bil ki tüm semavi kitapların esrarı Kur'an'da toplanmıştır, Kur'an'ın tüm esrarı Fatiha'dadır, Fatiha'nın tüm esrarı Besmelededir, Besmelenin tüm esrarı 'B' harfindedir, 'B' harfinin tüm esrarı da onun altındaki noktadadır." Emir’ül Müminin Hz. Ali şöyle buyurdu: "'B' harfinin altındaki nokta benim."

Kaynak:

1) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül Mevedde" s.69

2) Kemaled-din el-Halebi eş-Şafii'nin "ed-Darr'ül Manzum"

3) Enis Emir’in “İlim Kapısı İmam Ali” ve “Fazilet-i Ehli Beyt’i Resulullah”

4) Yunus Ramadan’ın “Buğyet’üt Talib” s.294 Beyrut Bas.

Hz. Ali’nin sevgisi hakkında

40. Hz.Ali, Ümmü Seleme, Ömer bin Hasin’den naklen, Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (Yâ Ali, lâ yahubbek illâ mümin, velâ yübğidak illâ münâfık)

Meali: "Ey Ali, seni müminden başkası sevmez ve münafıktan başkası da sana buğz etmez"

Kaynak:

1) Sahih-i Tirmizi c.5, s.306, Hadis No: 3819

2) Sünen-i Nisai c.8, s.117

3) Müsned-i Ahmet bin Hanbel c.1, s.95

4) Ebu Naim el-Asbahani'nin "Hilyet'ül Evliya" c.4, s.185

5) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul Ummal" c.2, s.598 ve Muntahab'ul Kenz" c.5, s.30

6) İbn'ül Cevzi'nin Tezkiret'ül Havas” s.35

7) İbni Ebil Hadit' in "Şerhu Nehc' ül Belağa" c.8, s.119

8) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ul Mevedde" s.47

9) el-Heysemi'nin "Mecma'üz Zevaid" c.9, s.133

10) el-Tabari'nin "Zehair'ul Ukba" s.91

11) et-Tüsteri’nin “İhkak’ul Hak” c.7, s.209

12) es-Seyyid Murtada Hüseyni'nin "Fedail'ül Hamse min es-Sıhah es-Sitte" c.2, s.211

41. İbn-i Abbas’tan naklen Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (Hubbu Aliyyin imân, ve buğduhu nifâk)

Meali: "Ali'yi sevmek iman, onu buğzetmek nifaktır"

Kaynak:

1) Sahih-i Müslim c.1, s.61

2) Sünen-i Tirmizi c.8, s.306

3) Sünen-i Nisai c.6, s.117

4) el-Hamzavi’nin “Meşarik’ul Envar” s.122 Mısır bas.

5) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül Mevedde" s.55

6) et-Tüsteri’nin “İhkak’ul Hak” c.7, s.209

42. Ayşe’den naklen, Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (Hubbu Aliyyin ibadeh)

Meali: "Ali'yi sevmek ibadettir"

Kaynak:

1) Tefrih’ul Ehbab fi Menakib el-Âl vel Ashab s. 340

2) et-Tüsteri'nin "İhkak'ul Hak" c.17, s.234

-İmam Cafer-i Sadık da şöyle buyurdu: (Hubbu Aliyyin ibadeh ve efdalül ibadeh)

Meali: "Ali’yi sevmek ibadet ve ibadetlerin en faziletlisidir"

Kaynak:

1) Hatip el-Bağdadi'nin "Tarih-i Bağdat" c.12, s.301

43. Ebu Rafi ve Enes bin Malik’ten naklen, Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (Ünvânü sahifet'ül mümin, hubbu Ali)

Meali: "Mümin sahifesinin ünvanı, Ali'ye olan sevgisidir"

Kaynak:

1) el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul Kenz" c.5, s.30 "Kenz'ul Ummal" c.11, s.601 Hadis No: 32900

2) İbn-i Hacer’in “es-Sevaik’ul Muhrika” s.125, Hadis No: 32

3) el-Suyuti'nin "Cami us-Sağir" c.2, s.45 Mısır bas.

4) Hatip el-Bağdadi'nin "Tarih-i Bağdat" c.4, s.410 Mısır bas.

5) Muhammed Ali el-Ensi’nin “ed-Dürr vel Âl” s.96, Beyrut bas.

6) İbn-i İbn-i Hacer'in "Lisan'ül Mizan" c.4, s.471

7) el-Kunduzi’nin “Yenabi’ul Mevedde” s.91, s.125

8) el-Emrutesri’nin “Ercah’ül Metalib” s.522, Lahur bas.

9) es-Safuri’nin “Nezhet'ül Mecalis” c.2, s.208

10) İbn-i Asakir’in “Tarih-i Dimaşk” Hadis No: 1262

11) Menakıb-ı Meğazeli s.243 Hadis No: 290

12) ed-Dehlan’ın “el-Feth’ül Mubin” s.155

13) es-Safuri’nin “el-Mehasin el-Müctemia” s.160

14) Şah Veliyyullah’ın “Kurret’ül Ayn” s.234

15) en-Nebehani’nin “el-Feth’ül Kebir” c.2, s.245

16) el-Hemadani’nin “Meveddet’ül Kurba” s.62, Lahur bas.

17) el-Hesnevi el-Musuli’nin “Derr Bahr’ül Menakıb” s.36

18) el-Münavi’nin “Künuz’ul Hakaik” s.99

19) el-Hamzavi’nin “Meşarik’ul Envar fi fevz Ehlil İtibar” s.91

20) Muhammed Salih et-Tirmizi’nin “Menakıb-ı Murtadaviyye” s.21

21) el-Bedhaşi’nin “Miftah’ün Neca” s.61

22) es-Suyuti’nin “Zeyl’ül Âli” s.63

23) Behçet Efendi’nin “Tarih-i Âli Muhammed” s.121

24) Vesilet’ün Necat s.49

25) es-Seyyid Murtada Hüseyni'nin "Fedail'ül Hamse min es-Sıhah es-Sitte" c.2, s.218

26) et-Tüsteri’nin “İhkak’ul Hak” c.7, s.247-251; c.17, s.145, 225

44. Ümmü Seleme'den naklen, Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (Men ahebbe Aliyyen fekad ahebbeni, ve men ahebbeni fekad ahebballâh, men bağada Aliyyen fekad ebğadani ve men ebğadani fekad ebğadallâh)

Meali: "Ali'yi seven beni sevmiş olur, beni seven de Allahı sevmiş olur, Ali'ye buğzeden bana buğzetmiş olur, bana buğzeden de Allaha buğzetmiş olur"

Kaynak:

1) et-Tabarani’nin “Mucem el-Kebir” c.23, s.380, Hadis No: 901

2) İbn-i Asakir eş-Şafii'nin "Tarih-i Dimaşk" c.42, s.271, Hadis No: 8801

3) eş-Şeblenci'nin "Nur'ül Absar" s.72

4) Muhibeddin et-Tabari'nin "Zehair'ul Ukba" s. 65

5) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul Ummal" c.12, Hadis No: 1264

6) İbn'ül Cevzi'nin "Tezkiret'ül Havas" s.28

45. Bir adam Selman-ı Farisi'ye sordu ki: "Ali'yi neden aşırı derecede seversin?" Selman dedi ki: "Resulullah (saa)'ın şöyle buyurduğunu duydum: (Men ahabbe Aliyyen fekad ehabbeni vemen ebğada Aliyyen fekad ebğadani)

Meali: “Her kim Ali'yi severse beni sevmiş olur ve kim Ali'yi buğzederse beni buğzetmiş olur"

Kaynak:

1) el-Hakim Nişaburi'nin "Müstedrek es-Sahihayn" c.3, s.130

2) Menakıb-ı Hüvarezmi el-Hanefi s.30

3) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul Ummal" c.6, s.157-158

4) el-Münavi'nin "Künüz el-Hakaik" s.188

5) el-Heysemi'nin "Mecma'üz Zevaid" c.9, s.132

6) Tabari'nin "Riyad'ul Nadara" c.2, s.2, s.166

7) el-Suyuti' nin "Cami'üs Sağir" s.160

8) et-Tüsteri’nin “İhkak’ul Hak” c.16, s.608

9) Vesilet’ün Necat s.48

46. Abdullah bin Abbas'tan naklen, Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (Hubbu Aliyyin ye'külü’z-zünüb, kemâ te'kül ün-nârel-hatab)

Meali: "Ali'ye olan sevgi, günahları ateşin odunu yediği gibi yer"

Kaynak:

1) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.103 Hadis no: 610

2) el-Künci eş-Şafii'nin "Kifayet üt-Talip" s. 184

3) Hatip el-Bağdadi'nin "Tarih-i Bağdat" c.4, s.194

4) Tabari'nin "Zehair'ul Ukba" s.91-92 ve "Riyad'ul Nadara" c.2, s.215

5) İbn-i Hacer’in “Lisan’ül Mizan” c.1, s.185

6) es-Safuri’nin “Nezhet'ül Mecalis” c.2, s.207

7) el-Münavi'nin "Künüz el-Hakaik" c.1, s.17

8) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul Ummal" c.11, s.621 Hadis No: 33021 ve "Muntahab'ul Kenz" c.5, s.34

9) ed-Deylemi’nin “el-Firdevs” c.2, s.142, Hadis No: 2722

10) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül Mevedde" s. 180, 236

11) el-Hemedani eş-Şafii’nin “Meveddet’ül Kurba” 6. Meveddet.

12) Ramuz’ ul Ahadis s.394 Hadis No: 3405

13) es-Seb’in fi Menakıb Emir’ül Müminin Hadis No: 33

14) Münteheb Fedail'ün Nebi ve Ehli Beytihi s.169

15) es-Seyyid Murtada Hüseyni'nin "Fedail'ül Hamse min

es-Sıhah es-Sitte" c.2, s.219

16) Seyyid Eyyub bin Sıddık’ın “Menâkıb-ı Çihâr Yâri Güzîn” 6. Bab, 25. Menâkıb, 23. Hadis

47. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mesud ve Ömer bin Hattab'tan naklen, Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (Lev eccteme'ün nâsü alâ hubbi Aliyyin bin Ebi Tâlib, lemâ halak Allâh ün nâr)

Meali: "İnsanlar, Ali bin Ebi Tâlib'in sevgisi üzerine toplansaydılar, Allah Cehennem’i yaratmazdı"

Kaynak:

1) el-Müttaki el-Hindi' nin "Kenz' ul Ummal" c.11, s.611

2) es-Suyuti eş-Şafii’nin “Zeyl el-Âli” s.62

3) ed-Dehlevi’nin “Kurret’il Aynayn fi Tefdil eş-Şeyheyn” s.234 Peyşaver bas.

4) Muhammed bin Salih et-Tirmizi'nin "el-Kevkeb ed-Dürri" s.122

5) el-İyni el-Haydar el-Abadi’nin “Menakib Ali” s.45

6) el-Askeri'nin "Makam Emir'ül Müminin İnd'ül Hulefa" s.45

7) Menakıb-ı Hüvarezmi el-Hanefi s.28

8) el-Hemedani’nin “Meveddet’ül Kurba” s.61-Lahur baskısı

9) Hatip Hüvarezmi el-Hanefi’nin “Maktel-il Hüseyn” s.37

10) Emrutesri el-Hanefi’nin “Ercah’ül Metalib” s.522 – Lahur baskısı

11) ed-Deylemi'nin "el-Firdevs bi Masur’ul Hitab” c.3, s.88

12) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül Mevedde" s. 91, 125, 237, 251

13) el-Musuli el-Hasneviyye’nin “Dürr Bahr’ül Menakib” s.58 aynı mealde.

14) ed-Deylemi’nin “Münahic el-Fadiliyn” s.377

15) Seyyid Eyyub bin Sıddık’ın “Menâkıb-ı Çihâr Yâri Güzîn” 6. Bab, 25. Menâkıb, 32. Hadis

16) Muhammed Miri el-Antaki'nin "Limaze ahtertü Mezhebe Ehl’il Beyt" s. 296, 297

17) et-Tüsteri'nin "İhkak'ul Hak" c.7, s.149-151; c.17, s.240-241

18) el-Hilli’nin “Keşf’ül Yakin” s.262

19) Nehc'ül Hak ve Keşf'üs Sıdk s.259

20) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.458

48. Ammar bin Yaser ve Abdullah bin Abbas'tan naklen, Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (Yâ Ali, tubâ limen ahabbek ve saddaka fiyk, vel veylü limen ebğadeke ve kezzebe fiyk)

Meali: "Ey Ali, seni sevip doğrulayana ne mutlu ve seni yalanlayıp sana buğzedenin vay haline"

Kaynak:

1) el-Hakim'in "Müstedrek es-Sahihayn" c.3, s.135 Hakim diyor ki: Bu hadisin isnadı sahihtir, ama tahric etmezler.

2) İbn'ül Esir'in "Üsd'ül Gabe" c.4, s.101, Hadis No: 3783

3) el-Heysemi’nin “Mecma’üz Zevaid” c.9, s.132

4) İbn-i Sabbağ el-Maliki'nin "Füsul el-Mühimme" s.127

5) İbn-i Hanbel’in “Fedail’us Sahabe” c.2, s.680, Hadis No: 1162

6) İbn-i Kesir’in “el-Bidayetü ven-Nihayetü”c.7, s.355

7) Müsned Ebi Yala c.2, s.259

8) Hatip el-Bağdadi’nin “Tarih-i Bağdat” c.9, s.72, Hadis No: 4656

9) ez-Zerendi el-Hanefi’nin “Nazım Dürer es-Simtayn” s.102

10) İbn-i Asakir eş-Şafii’nin “Tarih-i Dimaşk” c.2, s.211, Hadis No: 705,706

11) Tabari’nin “Zehair’ul Ukba” s.92 ve “Riyad’ul Nadara” c.2, s.285

12) el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul Kenz" c.5, s.34

13) eş-Şeblenci’nin “Nur’ül Absar” s.74

14) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ul Mevedde" s.91, 213

15) el-Münavi’nin “Künuz’ül Hakaik” s.203

16) el-Hamvini eş-Şafii'nin "Feraid es-Simtayn" c.1, s.129, 310, Hadis No: 248

17) Menakıb-ı Hüvarezmi el-Hanefi s.30, 66

18) et-Tüsteri’nin “İhkak’ul Hak” c.7, s.271

Allah, Hz. Ali'nin gazabına gazap gösterir

49. Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (Yâ Ali, innallâha yardâ liridâk ve yağdub liğadabik)

Meali: "Ey Ali, Allah senin rızana rıza, gazabına da gazap gösterir"

Kaynak:

1) el-Münavi'nin "Künüz el-Hakaik" c.1, s.61

2) el-Kunduzi el-Hane-fi'nin "Yenabi'ül Mevedde" s. 179

3) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.319

50. Ebu Musa el-Hamidi’den naklen, Resulullah (saa) bir gün Ebu Bekir, Osman ve İmam Ali ile beraber otururken şöyle buyurdu: (Yâ Ebu Bekir, hazellezi terâhu, veziri fissemâ ve veziri filard, fein ahbebte en tülkiyallâha ve hüva anke râdin, fe ardi Aliyyen, feinne ridâahü ridâullâh ve ğadabahü ğadaballâh)

Meali: "Ey Ebu Bekir, bu gördüğün Ali, benim gökte ve yeryüzünde vezirimdir, senden razı olduğu halde Allah’a kavuşmak istiyorsan Ali'nin senden razı olmasına bak, zira Ali'nin rızası Allah’ın rızasıdır, Ali'nin gazabı da Allah’ın gazabıdır"

Kaynak:

1) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül Mevedde" s. 251

2) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.352

Hz. Ali insanların en hayırlısıdır

51. Cabir bin Abdullah el-Ansari'den naklen, Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (Aliyyün hayr'ül beşeri, men şekke bihi kefere)

Meali: "Ali insanların en hayırlısıdır, bundan şüphe eden kafir olur"

Kaynak:

1) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul Ummal" c.11, s.625, Hadis no: 33045. c.6, s.159

2) el-Münavi'nin "Künüz el-Hakaik" s.98 Bulak Mısır bas.

3) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" Hadis No: 8972

4) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül Mevedde" s.180, 247

5) Hatip el-Bağdadi'nin "Tarih-i Bağdat" c.7, s.421, c.5, s.37

6) el-Tabari'nin "Riyad' ul Nadara" c.2, s.220

7) İbn-i Hacer el-Askalani’nin “Tehzib’üt Tehzib” c.9, s.419 Haydar Abad bas.

8) ed-Deylemi’nin “el-Firdevs” c.3, s.62, Hadis No: 4175

9) el-Hemedani eş-Şafii’nin “Meveddet’ül Kurba” 3.Meveddette.

10) el-Bahrani’nin “Gayet’ül Meram” s.450, Hadis No: 17

11) Münteheb Fedail'ün Nebi ve Ehli Beytihi s.134

12) es-Seyyid Murtada Hüseyni'nin "Fedail'ül Hamse min es-Sıhah es-Sitte" c.2, s.91

13) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.322

52. İmam Ali, Cabir bin Abdullah el-Ansari, İbn-i Mesut ve Hüzeyfe'den naklen, Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (Aliyyün hayr'ül beşeri, men ebâ fekad kefere)

Meali: "Ali insanların en hayırlısıdır, her kim bunu kabul etmezse kafir olur"

Kaynak:

1) Hanbeli mezhebinin imamı Ahmet bin Hanbel’in “el-Fadail” s.46, Hadis No: 72

2) el-Hamvini eş-Şafii'nin "Feraid es-Simtayn" c.1, s.154 Hadis No: 116

3) el-Askalani'nin "Tehzib et-Tehzib" c.9, s.419

4) ed-Deylemi'nin "Firdevs" c.3, s.62

5) İbn-i Asakir eş-Şafii’nin "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.444, Hadis No: 962

6) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul Ummal" c.6, s.159; c.12, s.221 Hadis No: 1286; c.11, s.625, Hadis No: 33045 ve "Muntahab'ul Kenz" c.5, s.35

7) Hatip el-Bağdadi'nin "Tarih-i Bağdat" c.3, s.192, c.7, s.421

8) el-Münavi'nin "Künüz el-Hakaik" s.98 Bulak Mısır bas.

9) el-Askalani'nin "el-İsabe fi Temyiz es-Sahabe" c.1, s.217

10) el-Künci eş-Şafii'nin "Kifayet üt-Talip" s.119

11) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül Mevedde" s.180, 246

12) el-Heysemi’nin “Mecme-üz Zevaid” C.9, S.116 ve 158

13) el-Suyuti'nin "Leali" c.1, s.170

14) el-Tabari’nin “Riyad’ul Nadara” c.2, s.220 ve “Zehair’ul Ukba” s.96

15) eş-Şeblenci’nin “Nur’ul Absar” s.70, 101

16) Abdullah eş-Şafii “el-Menakib” s.30

17) Emanüllah ed-Dehlevi’nin “Techiz’ül Ceyş” s.308

18) el-Bedhaşi “Miftah’ün Neca” s.49

19) Tefsir’üt Tabari c.30, s.171

20) Ramuz’ül Ahadis s.442

21) el-Kaşifi el-Hanefi et-Termezi’nin “el-Menakib el-Murtadaviyye” s.106

22) İbn-i Hacer el-Askalani’nin “Lisan’ul Mizan” c.3, s.166

23) el-Hamedani’nin “Meveddet’ül Kurba” s.41, Lahur Bas.

24) el-Hesnevi el-Musuli’nin “Dürr Bahr’ül Menakib” s.65

25) Menakıb-ı Hüvarezmi el-Hanefi s.66

26) el-Zehebi'nin "Mizan'ül İtidal" c.1, s.235

27) Menakib-i Seyyidina Ali s.38

28) el-Arbain fi Usul’üd Din s.674

29) ed-Dürr’üs Semin s.30

30) el-Hazai’nin “Arbain” Hadis No: 23

31) et-Tüsteri’nin “İhkak’ul Hak” c.4, s.249-256

32) el-Behrani’nin “Gayet’ül Meram” s.605, Hadis No: 10

33) Muhammed Miri el-Antaki'nin "Limaze ahtertü Mezhebe Ehl’il Beyt" s.310

34) el-Emini’nin “el-Gadir” c.3, s.22

35) Şerafeddin el-Musevi’nin “el-Müracaat” s.136

36) Siyer es-Sahabe

37) Fahrettin Razi’ nin “Nihayet’il Ukul”

38) Menakib-i İbn-i Merdeveyh

39) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.380

53. Hz.Ali ve Abdullah bin Mesud'tan naklen, Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (Femen lem yekul Aliyyün hayr'ün nâs fekad kefere)

Meali: "Her kim Ali insanların en hayırlısıdır demezse kafir olur"

Kaynak:

1) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.444 Hadis no: 954

2) el-Künci eş-Şafii'nin "Kifayet üt-Talip" s.119

3) el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul Kenz" c.5, s.35 ve "Kenz'ul Ummal" c.11, s.625 Hadis no: 33046

4) el-Bağdadi'nin "Tarih-i Bağdat" c.3, s.194 Hadis no: 1234

5) el-Askalani'nin "Tehzip et-Tehzip" c.9, s.419 Hadis no: 687

6) Muhammed Miri el-Antaki'nin "Limaze ahtertü Mezhebe Ehl’il Beyt" s. 310

7) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.380

8) Münteheb Fedail'ün Nebi ve Ehli Beytihi s.134

9) es-Seyyid Murtada Hüseyni'nin "Fedail'ül Hamse min es-Sıhah es-Sitte" c.2, s.91

10) el-Hamvini eş-Şafii’nin “Feraid’üs Simtayn” c.1, s.145, Hadis no: 116

- Ata dedi ki: Ayşe’ye Hz. Ali’yi sordum. Dedi ki: “O, insanların en hayırlısıdır, bundan ancak kafir olan şüphe eder.”

Kaynak:

1) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.448 Beyrut Bas.

2) el-Hemedani’nin “Meveddet’ül Kurba” 3. Meveddet.

3) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül Mevedde" s.246

4) el-Künci eş-Şafii’nin “Kifayet’üt Talib” s.119

5) Muhammed Miri el-Antaki'nin "Limaze ahtertü Mezhebe Ehl’il Beyt" s.311

Hz. Ali Resulullah’ın Hak halifesidir

54. Resulullah (saa) amcalarına hitaben şöyle buyurdu: (Ali ahiyyi, ve vasiyyi ve halifeti fiyküm, fesmi'ü lehü ve atıy'uh)

Meali: "Ali benim kardeşim, vasim ve içinizde halifemdir, onu dinleyin ve ona itaat edin"

Kaynak:

1) Müsned Ahmet bin Hanbel c.1, s.159

2) el-Askalani'nin "el-İsabe fi Temyiz es-Sahabe" c.1, cz.2, s.217

3) el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul Kenz" c.5, s.42 ve "Kenz'ul Ummal" c.13, s.131 Hadis No: 36419

4) el-Suyuti'nin "Cami'ül Ahadis"c.16, s.251

5) Tefsir'ül Hazen c.3, s.371

6) İbn-i Esir'in "el-Kamil fit-Tarih" c.1, s.487

7) Tarih'üt Tabari c.2, s.63

8) İbn-i Kesir'in "el-Bidayetü ven-Nihaye" c.3, s.352

9) İbn-i Ebil Hadit'in "Şerh-u Nehc'ül Belağa" c.13, s.211

10) Siret'ül Halebi c.1, s.311

11) el-Haskani'nin "Şevahid'üt Tenzil" c.1, s.371

12) el-Hafaci’nin “Nesim’ür Riyad" c.3, s.35

13) Münteheb Fedail'ün Nebi ve Ehli Beytihi s.131

55. Selman-ı Farisi'den naklen, Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (Künte enâ ve Ali nuren beyn yeddillâh kable en yuhlika Âdem bi elf êm, felemmâ halakallâhu Âdem, rekkebe zâlik en-nur fi sulbihi, felemme yezile şey vâhid, hattâ ifterika fi sulbi Abdülmüttalib, fefiyyi en-nübüvvet ve fi Aliyyen el-hilâfet)

Meali: "Ben ve Ali, Adem yaratılmadan bin yıl önce, Allahın elinde onu tesbih ve takdis eden bir nur idik. Allah Adem'i yarattıktan sonra o nuru Adem'in sulbüne verdi, böylece bir sulpten gele gele Abdülmüttalip'te ikiye ayrıldı. Bende peygamberliğe, Ali'de ise halifeliğe ayrıldı"

Kaynak:

1) İbn-i Hacer el-Askalani'nin "Lisan'ül Mizan" c.2, s.229; c.6, s.377

2) Sıbt İbn-i Cevzi'nin "Tezkiret Havas’ül Eimme" s.52

3) el-Zehebi'nin "Mizan'ül İtidal" c.1, s.235 Hadis No: 1904

4) el-Künci eş-Şafii'nin "Kifayet üt-Talib" Bab: 87, s. 315

5) Menakıb-ı Meğazeli s.88, Hadis No: 130

6) Ahmet bin Hanbel’in “el-Fedail” kitabı Fedail Emir’ül Müminin babı Hadis No: 252

7) Hatip Hüvarezmi el-Hanefi’nin “Maktelil Hüseyn” c.1, s.5 ve “Menakıb” s.46

8) İbn-i Ebil Hadit'in "Şerh-u Nehc'ül Belağa" c.2, s.450

9) ed-Deylemi'nin "Firdevs'il Ahbar" c.3, s.283, Hadis No: 4851

10) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.1, s.136, Hadis No: 180

11) el-Hemedani eş-Şafii’nin “Meveddet’ül Kurba”

12) Müsned-i Ahmet bin Hanbel

56. Abdullah bin Abbas dedi ki: Fitneler olacaktır, bu durumu yaşarsanız sizlere iki haslete tutunmanızı tavsiye ederim. Biri Kuran-ı Kerim, diğeri de Ali bin Ebi Talip'tir. Çünkü Resulullah (saa)'ın İmam Ali’yi elinden tutarak şöyle buyurduğunu kendim duydum: (Hâze evvelü men âmene bi ve evvelü men yüsafihuni yevmel Kıyâmeti, ve hüva fâruk hazihil ümmeti, yüferriku beynel hak vel bâtili, vehüva ye’sûbül müminine velmâlü ye’sûb üzzâlimin, vehüva halifeti min be’di)

Meali: "Ali bana ilk iman eden ve Kıyamet gününde benimle ilk tokalaşacak olandır, kendisi bu ümmetin farukudur, hak ile batılı ayırt edendir, kendisi müminlerin önderidir, mal ise zalimlerin önderidir. Kendisi benden sonra halifemdir"

Kaynak:

1)    Şam'ın Muhaddisi İbn-i Asakir eş-Şafii'nin "Tarih-i Medinet-i Dimaşk" c.1, s.89 Hadis No: 122

2)    el-Künci’nin “Kifayet’üt Talib” Bab: 44, s.187

3)    ez-Zehebi’nin “Mizan’ul İtidal” c.1, s.316

4)    al-Askalani’nin “Lisan’ül Mizan” c.2, s.414

5)    el-Kenhevi’nin “Vesilet’ün Necat” s.133

6)    el-Kamil fi Marifet’it Duafa vel-Metrukin s.149

 

57. Resulullah (saa) Hz.Ali'ye hitaben şöyle buyurdu: (Yâ Ali, ente ahiyyi ve veziri, ve vasiyyi ve vârisi ve halifeti min ba'di)

Meali: "Ey Ali, sen kardeşim, vezirim, vasim, varisim ve benden sonra halifemsin"

Kaynak:

1) İbn-i Teymiyye'nin "Minhac'üs Sünnet" c.4, s.80

2) Siret'ül Halebi c.1, s.304.

3) Hafız İbn-i Ebil Hatim’in kitabı

4) Hafız el-Beğavi’nin kitabı

58. Enes bin Malik’ten naklen, Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (İnne ahi, ve veziri, ve halifeti fi ehli, ve hayre men etrükü be’di, ve yakdi deyni, ve yüncizü mev’üdi Aliyyibnü Ebi Tâlib)

"Kardeşim, vezirim, ehlim içinde halifem, terkettiklerimin en hayırlısı, borcumu ödeyen ve vad ettiklerimi yerine getiren Ali bin Ebi Talib’dir”

Kaynak:

1) el-Haskani'nin "Şevahid'üt Tenzil" c.1, s.373, Hadis No: 515

Hz. Ali Resulullah’ın vasisi ve varisidir

59. Ümmü Seleme’den naklen, Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (İnnallâha ihtare min külli ümmetin nebiyyen ve ihtâre likülli nebiyyin vasiyyan, feenâ nebiyyü hâzihil ümmet, ve Aliyyin vasiyyi fi itreti ve Ehlibeyti ve ümmeti min ba'di)

Meali: "Allah her ümmetten bir peygamber seçti ve her peygambere bir Vasi(5) seçti. Ben bu ümmetin peygamberiyim, Ali de soyumda, Ehli Beyt’imde ve ümmetime benden sonra vasimdir"

Kaynak:

1) el-Hamvini eş-Şafii'nin "Feraid es-Simtayn" c.1, s.272, Hadis No: 211

2) Menakıb-ı Hüvarezmi el-Hanefi s.147, Hadis No: 171

60. Selman-ı Farisi, Ebu Büreyda ve babasından naklen, Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (Likülli nebiyyin vasiyyin ve vâris, ve inne Aliyyen vasiyyi ve vârisi)

Meali: "Her Peygamberin bir vasisi ve varisi olur, benim vasim ve varisim de Ali'dir"

Kaynak:

1) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.3, s.5 Hadis no: 1021

2) Tabari'nin "Zehair'ul Ukba" s.71 ve "Riyad'ul Nadara" c.2, s.178

3) el-Zehebi'nin "Mizan'ül İtidal" c.2, s.273

4) el-Münavi'nin "Künüz el-Hakaik" c.2, s.69

5) el-Künci eş-Şafii'nin "Kifayet üt-Talip" s. 131

6) İbn'ül Cevzi'nin "Tezkiret'ül Huffaz" s.49

7) es-Seyyid Muhammed Salih et-Tirmizi'nin "el-Kevkeb ed-Dürri" s.105

8) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul Ummal" c.6, s.156 ve "Muntahab' ul Kenz" c.5, s.32

9) el-Heysemi'nin "Mecma'üz Zevaid" c.9, s.113

10) el-El-Askalani' nin “Tehzib et-Tehzip” c.3, s.106

11) el-Haskani'nin "Şevahid et-Tenzil" c.1, s.77

12) Muhammed Mahmud el-Rafii'nin "Şerh'ül Haşimiyat" s.29

13) Menakıb-ı Hüvarezmi el-Hanefi s.42

14) Menakıb-ı Meğazeli s.200-201 Hadis no: 238

15) el-Kunduzi "Yenabi'ül Mevedde" s.79, 180 ,207, 232, 248

16) İbn'ül Esir'in "Üsd'ül Gabe" c.1, s.175

17) ed-Deylemi'nin “el-Firdevs” c.3, s.336, Hadis No: 5009

18) el-Hilli’nin “Nehc'ül Hak ve Keşf'üs Sıdk” s.214

19) Münteheb Fedail'ün Nebi ve Ehli Beytihi s.199

20) es-Seyyid Murtada Hüseyni'nin "Fedail'ül Hamse min es-Sıhah es-Sitte" c.2, s.32

21) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.435

22) Yunus Ramadan’ın “Buğyet’üt Talib” s.101, 109 Beyrut Bas.

23) Muhammed Miri el-Antaki'nin "Limaze ahtertü Mezhebe Ehl’il Beyt" s.325

24) Hafız Ebul Kasım el-Beğavi'nin "Mucem es-Sahabe"

61. İmam Cafer es-Sadık, babası ve dedelerinden naklen, Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (Yâ Ali, lev lâ enni hâtim'ül enbiyâi lekünte şeriken finnübüvveti, fein lem tekün nebiyyen feinneke vasiyyü nebi ve vârisühü, bel ente seyyid'ül evsiyâ ve imâm'ül etkiyâ)

Meali: "Ey Ali, ben peygamberlerin sonuncusu olmasaydım, sen peygamberliğime ortak olurdun. Sen peygamber değilsin, ama peygamberin vasisi ve varisisin. Sen vasilerin üstadı ve takva sahiplerinin imamısın"

Kaynak:

1) İbni Ebil Hadit'in "Şerhu Nehc'ül Belağa" c.13, s.210 Mısır Bas. Muhammed Ebul Fadl Tahkiki.

2) el-Hafız Muhammed bin Ebil Fevaris’in “el-Arbain” s.19 Selman’dan.

3) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül Mevedde" s.80

4) Şerafeddin el-Musevi’nin “el-Müracaat” s.506

5) et-Tüsteri’nin “İhkak’ul Hak” c.7, s.377; c.15, s.85, 128, 191; c.4, s.118; c.20, s.447

6) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.342

62. Selman-ı Farisi, Resulullah (saa)'a: “Senin vasin kimdir?” diye sordu. Resulullah (saa) ona şöyle buyurdu: “Ey Selman, kardeşim Musa'nın vasisi kimdi?” Selman dedi ki: “Yuşa bin Nun idi.” O zaman Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (Feinne vasiyyi ve vârisi ve yakdi deyni ve yencizü mu'idi Aliyyin bin Ebi Tâlib)

Meali: "Vasim, varisim, borcumu ödeyen ve vadettiklerimi yerine getiren Ali bin Ebi Talib’dir"

Kaynak:

1) Ahmet bin Hanbel’in “Fedail’us Sahabe” c.2, s.615, Hadis No: 1052

2) Tabari'nin "Zehair'ul Ukba" s.71 ve "Riyad'ul Nadara" c.3, s.138

3) Menkıb-ı Ahmet bin Hanbel c.1, Hadis no: 172

4) el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul Kenz" c.5, s.32 ve "Kenz'ul Ummal"c.6, s.156

5) el-Askalani' nin “Tehzib et-Tehzip” c.3, s.106

6) el-Künci eş-Şafii'nin "Kifayet üt-Talip" s.293

7) el-Heysemi'nin "Mecma'üz Zevaid" c.9, s.113

8) el-Haskani'nin "Şevahid et-Tenzil" c.1, s.77

9) İbn-i Teymiyye'nin "Minhac'üs Sünnet" c.3, s.6

10) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül Mevedde" s.231

11) Muhammed Miri el-Antaki'nin "Limaze ahtertü Mezhebe Ehl’il Beyt" s. 323

12) es-Seyyid Murtada Hüseyni'nin "Fedail'ül Hamse min es-Sıhah es-Sitte" c.2, s.29

13) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.347-348

63. Hz.Ali'den naklen, Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (İnnalâha te'âlâ ce'ala likülli nebiyyin vasiyyin, ce'ala Şis vasiyyi Âdem, ve Yuşa vasiyyi Musâ, ve Şem'un vasiyyi İsâ ve Aliyyen vasiyyi, ve vasiyyi hayr'ül avsiyâ, enad dâi ve hüvel mudi)

Meali: "Allahu Teala her peygambere bir Vasi kıldı: Şit'i Adem'in vasisi kıldı, Yuşa'yı Musa'nın vasisi kıldı, Şem'un'u İsa'nın vasisi kıldı, benim vasim de Ali'dir. Benim vasim, vasilerin en hayırlısıdır, ben davet edici, Ali de aydınlatıcıdır."

Kaynak:

1) es-Seyyid Muhammed Salih et-Tirmizi'nin "el-Kevkeb üd-Dürri" s.118

2) Süleyman el-Kunduzi’nin "Yenabi'ül Mevedde" s.248

3) es-Seyyid Ali eş-Şafii el-Hamadani “Meveddet’ül Kurba”

4) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.351

5) Yunus Ramadan’ın “Buğyet’üt Talib” s.101, Beyrut Bas.

64. İmam Cafer’üs-Sadık babalarından, Ali bin Ebi Talib'ten naklen Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (Yâ Ali, ente minni bi menzileti Şis min Âdem, ve bi menzileti Sâm min Nuh, ve bi menzileti İshâk min İbrâhim, kemâ kâle Teâlâ: Vassâ İbrâhimü beniyhi ve Ya'kub (el-âyet), ve bi menzileti Hârun min Musâ, ve bi menzileti Şem'un min İsâ, ve ente vasiyyi ve vârisi, ve ente akdemühüm silmen, ve ekserühüm ilmen, ve evferehüm hilmen, ve eşca'ühüm kalben ve eshâhüm keffen, ve ente imâmu ümmeti ve kasim'ül cenneti ven nâr, bi muhabbetike yü'ref'ül ebrâr minel füccâr, ve yemeyyiz beyn'el müminin vel münâfıkin vel küffâr)

Meali: "Ey Ali, sen benden Şit'in Adem'e olan mertebesinde, Sam'ın Nuh'a olan mertebesinde, İshak'ın İbrahim'e olan mertebesin-de Ki Allahın buyurduğu gibi: 'İbrahim de bunu oğullarına vasiyyet etti ve Yakup da' (Bakara-132), Harun'un Musa'ya olan mertebesinde ve Şem'un'un İsa'ya olan mertebesindesin, sen de benim vasim ve varisimsin. Sen onlardan daha kıdemli, daha bilgili ve daha anlayışlısın, kalbin onların kalplerinden daha şecaatlidir, sen onlardan daha cömertsin. Sen ümmetimin imamı ve Cennet ve Cehennem’in taksimcisisin. Senin sevginle müminler, kafirler ve münafıklar ayırt edilir."

Kaynak:

l) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül Mevedde" s.86

65. Resulullah (saa)'a vasiyyet emri gelince odasında bulunan ashabını dışarı çıkarıp vasisi olan Müminlerin Emiri olan Hz.Ali'yi yanında bıraktı. Allahın ahdettiği gibi vasiyyeti şartlarıyla Hz.Ali'ye sundu, o da şartları kabul edip vasiyyeti üzerine aldı, Resulullah (saa) daha sonra şöyle buyurdu: "Şartlardan bazıları şunlardır: Allah’ın düşmanlarına düşman, Allah’ın dostlarına da dost olmak, aynı zamanda Allah’ın düşmanlarından uzaklaşmak. Ey Ali, zalimlere karşı ve hakkının (hilafetin) elinden alınmasına da sabredeceksin. Senin haremine baskın edilecek, beşte bir olan hakkına el koyulacak ve alnından sakalına kanın akıtılacak, bütün bunları bilerek vasiyeti üstlenecek misin?" Müminlerin Emiri şöyle buyurdu: Evet, bütün bu olacaklara rağmen kabul ediyorum" Resulullah (saa) vefat edeceği vakit de Hz. Ali'yi yanına aldı, örtüsü ile yüzünü örtüp geçmişte ve gelecekte tüm olanları ve olacakları hep anlattı ve böylece vefat etti.

Kaynak:

1) Ali bin Hüseyin el-Mesudi'nin "İsbat'ül Vasıyya li Ali bin Ebi Talib" s.93

2) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.502

- İbn-i Ebi’l- Hadid Nehc’ül- Belağa Şerhi (Mısır baskısı) c. 1 s. 26 ‘da şöyle diyor:

“Bizim nezdimizde şüphesiz ki Ali Resulullah (s.a.a) ’in vasisidir. Sadece inat ehli kimseler bunu red etmekteler.”

Hz. Ali Resulullah’ın veziridir

66. İmam Ali, Abdullah bin Abbas, Ümmü Seleme, İbn-i Mesud, Zeyd bin Erkam, Enes bin Malik, Ebi Said el-Hudri, Esma bin Amis, Muaviye, Sad bin Ebi Vakkas, Ebu Eyyub, Ebu Büreyde, Ömer bin Hattab, Abdullah bin Ömer, Cabir, Habeşi bin Cünadeh, Cabir bin Semra, Ebu Hüreyre, Bera, Zeyd bin Ebi Ufi, İbn-i Ebi Leyla, Sad bin Malik, Fatima bint Hamza, Ali bin Zeyt, Said bin Müseyyeb, Amir bin Said ve başkalarından naklen, Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (Yâ Ali, ente minni bi menzileti Hâruna min Musâ, elâ innehü lâ nebiyyün be'di)

Meali: "Ey Ali, sen benden Harun'un Musa'ya olan menzilindesin, ancak şu var ki, benden sonra Peygamber yoktur"(6)

Kaynak:

1) Sahih-i Buhari c.5, s.129 Dar’ül Fikir bas.

2) Sahih-i Müslim c.7, s.120 Muhammed Ali Sabih bas.

3) Sahih-i Tirmizi c.5, s.301, Hadis No: 3808

4) Sünen-i İbn-i Mace c.1, s.42, Hadis No: 115

5) en-Nisai’nin “Hasais Emir’ül Müminin” s.76, 77, 78

6) Müsned-i Ahmet bin Hanbel c.3, s.50, Hadis No: 1490

7) el-Hakim’in “Müstedrek alas Sahihayn” c.3, s.109

8) İbn-i Asakir’in “Tarih-i Dimaşk” c.1, Hadis No: 30

9) İbn-i Esir el-Cezri’nin “Cami’ul Usul” c.9, s.468, 469

10) el-Bağdadi'nin "Tarih-i Bağdat" c.3, s.288

11) ez-Zerendi’nin “Nazım Dürer es-Simtayn” s.95, 107

12) Tarih’üt Tabari c.3, s.104

13) el-Belazuri’nin “Ensab’ül Eşraf” c.2, s.106, Hadis No: 43

14) İbn-i Hacer’in “el-İsabe” c.2, s.507, 509

15) Suyuti’nin “Tarih’ül Hulefa” s.168

16) Ebu Naim’in “Hilyet’ül Evliya” c.7, s.194

17) Tabari’nin “Zehair’ül Ukba” s.63, 64, 69 ,87 ve “Riyad’un Nadara” c.2, s.214, 215, 216

18) İbn’ül Esir’in “Üsd’ül Gabe” c.2, s.8; c.4, s.26

19) Tabarani’nin “Mucem es-Sağir” c.2, s.22, 45

20) el-Heysemi’nin “Mecma’üz Zevaid” c.9, s.109

21) İbn-i Abdu Rabbuh’un “İkd’ül Ferid” c.4, s.311

22) el-Hindi’nin “Kenz’ul Ummal” c.15, s.139, Hadis No: 403 ve “Muntahab’ul Kenz” c.5, s.31, 53

23) el-Beğavi’nin “Misbah’üs Sünnet” c.2, s.275

24) en-Nebehani’nin “Feth’ül Kebir” c.1, s.277

25) İbn-i Sabbağ’ın “Fusul’ül Mühimme” s.21, 22

26) el-Hamvini’nin “Feraid’üs Simtayn” c.1, s.121, 122

27) Menakıb-ı Meğazeli s.27, Hadis No: 40

28) Menakıb-ı Hüvarezmi el-Hanefi s.60, 74, 83, 84, 86, 130

29) el-Kunduzi’nin “Yenabi’ül Mevedde” s.35, 44, 49, 50

30) Hatip Hüvarezmi el-Hanefi’nin “Maktelil Hüseyn” c.1, s.48

31) el-Haskani’nin “Şevahid’üt Tenzil” c.1, s.150

32) el-Yafii’nin “Mirat’ül Cinan” c.1, s.109

33) İbn-i Ebil Hadit’in “Şerh’u Nehc’ül Belağa” c.2, s.495

34) el-Künci eş-Şafii’nin “Kifayet’üt Talib” s.281, 282

35) İbn-i Sabban’ın “İsaf’ür Rağibin” s.148, 149

67. Esma bin Amis ve Nesim'den naklen, Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (Allâhummâ inni ekulü kemâ kâle ahi Musâ, Allâhummâ ec'al li veziren min Ehli, Aliyyen Ahi, üşdüd bihi ezri ve eşrikhü fi emri, key nüsebbiheke kesire ve nezküreke kesire, inneke künte bine basirâ)

Meali: "Allahım, ben de kardeşim Musa'nın dediğini söylüyorum:(7) 'Allahım bana Ehlimden bir vezir kıl, kardeşim Ali'yi, onunla arkamı kuvvetlendir, onu işime ortak kıl, seni bol bol tesbih edelim, seni çok analım, şüphesiz sen bizi görmektesin'"

Kaynak:

1) Fahrettin Razi'nin "Tefsir-i Kebir" c.12, s.26

2) el-Suyuti'nin "ed-Derr'ül Mensur" c.5, s.566

3) el-Haskani'nin "Şevahid'üt Tenzil" c.1, s.368

4) İbn-i Sa'd'ın "Tabakat" c.1, s.124

5) el-Müttaki el-Hin-di'nin "Kenz'ul Ummal" c.6, s.155

6) İbn-i Hacer'in "el-İsabe" c.1, s.217

7) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül Mevedde" s.87

8) eş-Şeblenci'nin "Nur'ül Absar" s.77

9) Tabari'nin "Zehair'ul Ukba" s. 63 ve "Riyad'ul Nadara" c.2, s.163

10) İbn-i Hanbel’in “Fedail us-Sahabe” c.2, s.678, Hadis No: 1158

11) Münteheb Fedail'ün Nebi ve Ehli Beytihi s.131

12) es-Seyyid Murtada Hüseyni'nin "Fedail'ül Hamse min es-Sıhah es-Sitte" c.1, s.336

Hz. Ali'nin imanının ağırlığı

68. Ömer bin Hattab dedi ki: Resulullah(saa)'ın şöyle buyurduğuna tanıklık ettim: (Lev enne es-semâvet is-seb'a vel ardayn es-seb'a lev vudi'at fi keffeti mizân, ve vüdi'a imânü Aliyyin bin Ebi Tâlib fi keffeti mizân, lerecahe imânü Aliyyün)

Meali: "Şayet yedi gök tabakası ve yedi yeryüzü tabakası terazinin bir tarafına konsa, Ali'nin imanı da terazinin öbür tarafına konsa, şüphesiz Ali'nin imanı tercih edilirdi"

Kaynak:

1) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.365

2) Tabari'nin "Zehair'ul Ukba" s.100 ve "Riyad'ul Nadara" c.2, s.226

3) Menakıb-ı Hüvarezmi el-Hanefi s.78

4) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul Ummal" c.6, s.156

5) el-Künci eş-Şafii'nin "Kifayet'üt Talib" s.129

6) es-Safuri eş-Şafii’nin “Nezhet’ül Mecalis” c.2, s.240 Mısır bas.1320

7) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ul Mevedde" s.254

8) el-Hemedani’ nin “Meveddet’ül Kurba” 7. Mevddet’te.

9) et-Tüsteri'nin "İhkak'ul Hak" c.5, s.613-618; c.16, s.406-410; c.21, s.580-585

10) ed-Deylemi’nin “Firdevs’il Ahbar”

11) el-Cevheri’nin “Fedail Ali”

12) Muhammed Miri el-Antaki'nin "Limaze ahtertü Mezhebe Ehl’il Beyt" s.331

13) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.377

69. Ömer bin Hattap ve oğlu Abdullah’tan naklen, Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (Lev enne imâne ehlis semâvâti vel ardi vudi'a fi keffetin ve vudi'a imânü Aliyyin fi keffeh, lerecahe imânü Ali)

Meali: "Şayet yer ve gök ehlinin imanı terazinin bir tarafına konsa, Ali'nin imanı da terazinin öbür tarafına konsa, şüphesiz Ali'nin imanı daha ağır basardı"

Kaynak:

1) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul Ummal" c.6, s.156

2) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül Mevedde" s.254

3) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.354

Hz. Ali Cennet ve Cehennem’in taksimcisidir

70. İmam-ı Ali’yyür Rıda, babası ve dedelerinden naklen, Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (Yâ Ali, ente kasiym'ül Cenneti ven nâr, feyevmel Kıyâmeti tekulü linnâri hâze li ve hâze leki)

Meali: "Ey Ali, sen Cennet ve Cehennem’in taksimcisisin, Kıyamet Günü’nde Cehennem’e bu senin, bu da benim diyeceksin"

Kaynak:

1) İbn-i Hacer'in "Sevaik'ül Muhrika" s.124

2) el-Kunduzi el-Hanefi' nin "Yenabi'ül Mevedde" s.285

3) es-Semhudi'nin "Cevahir'ül Ikdeyn"

4) Muhammed Miri el-Antaki'nin "Limaze ahtertü Mezhebe Ehl’il Beyt" s.294

5) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.297

6) Hasan Ali el-Kassam'ın "Fedail'ül İmam Ali ind'il Ferikayn" s. 331

71. Hz. Ali şöyle buyurdu: (Enâ kasiymün nâr, yevm'el Kıyâmeti ekule linnâr hâze leki ve hâze li)

Meali: "Ben Cehennem’in taksimcisiyim, Kıyamet Günü’nde Cehennem’e bu senin, bu da benim diyeceğim"

Kaynak:

1) İbn-i Asakir eş-Şafii'nin "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.244

2) İbn-i Kesir’in “el-Bidayetü ven-Nihaye” c.7, s.355 Mısır bas.

3) el-Künci eş-Şafii'nin "Kifayet'üt Talib" s.71

4) İbni Ebil Hadit' in "Şerhu Nehc' ül Belağa" c.2, s.260

5) Süleyman el-Kunduzi' nin "Yenabi' ul Mevedde" s.162

6) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.374

72. Hasan el-Basri ve İbn-i Mesud'tan naklen, Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (İzâ kâne yevm'ül Kıyâmeti, yak'üdü Aliyyün alal Firdevsi ve hüva cebelün kad alâ alal cenneti ve fevkahü arşü Rabbül âlemin, vemen sefhahü yetefeccer'ül enhâr el-cenneti ve yeteferraku fil cinân, ve Ali câlis alâ kürsi min nur, yecri beyne yedeyhi et-tesnim, lâ yecüzü ahadün es-sırât illâ ve me'ahü senedün bi velâyeti Aliyyin ve velâyeti Ehlibeytihi, feyüdhilü muhibbihi el-cenneti ve mübğıdihi en-nâr)

Meali: "Kıyamet Günü’nde Ali bin Ebi Talib, Cennet’in yüksekliklerinde olan Firdevs Dağı’nın üzerinde bulunacak, o dağın üstünde Alemlerin Rabbinin arşı ve altında kol kol akan Cennet’in içine akan nehirler vardır, kendisi nurdan bir kürsüye oturup elinde tesnim (içecek) olacak, onun ve Ehl-i Beyt’inin velayetini kabul etmeyenler, sıratın üstünden geçemeyecek. Ali o gün, sevenlerini Cennet’e, buğz edenlerini de Cehennem’e geçirecektir"

Kaynak:

1) Hatip el-Bağdadi'nin "Tarih-i Bağdat" c.3, s.161

2) Muhibeddin et-Tabari'nin "Riyad'ul Nadara" c.2, s.173, 177, 244

3) el-Hamvini eş-Şafii'nin "Feraid es-Simtayn" c.1, s.292 Hadis No: 230

4) er-Rahmani el-Hemedani’nin “el-İmam Ali bin Ebi Talib” s.364, Hadis No: 4

5) Hatip el-Hüvarezmi el-Hanefi’nin "Maktel-i Hüseyn" c.2, s.32

6) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül Mevedde" s.86, 113

7) Menakıb-ı Hüvarezmi el-Hanefi s.31

8) Emrutesri’nin “Ercah’ül Metalib” s.550

9) Muhammed Salih et-Tirmizi’nin “Menakib’ül Murtadaviyye” s.105

10) el-Bahrani’nin “Gayet’ül Meram” s.207 Hadis No: 12

11) et-Tüsteri'nin "İhkak'ul Hak" c.7, s.114-121 ve c.17, s.158-162

12) Muhammed Miri el-Antaki'nin "Limaze ahtertü Mezhebe Ehl’il Beyt" s.294-295

13) Ebu Bekir bin Şihabiddin eş-Şafii’nin “Reşfet’üs Sadi”

14) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.460

Hz. Ali'nin Müslümanlar üzerindeki hakkı

73. Ebu Eyyub el-Ansari, Ammar bin Yasir ve Hz. Ali'den naklen, Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (Hak Aliyyün alal müslimin kehak el-vâlid alal veled)

Meali: "Ali'nin Müslümanlar üzerindeki hakkı, bir babanın oğlu üzerindeki hakkı gibidir"

Kaynak:

1) el-Zehebi' nin "Mizan'ül İtidal" c.2, s.313

2) el-Münavi'nin "Künuz el-Hakaik" c.1, s.119

3) İbni Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.271

4) Süleyman el-Kunduzi'nin "Yenabi' ul Mevedde" s.234

5) Menakıb-ı Hüvarezmi el-Hanefi s.219

6) Menakıb-ı Meğazeli s.48

7) Tabari’nin "Riyad'ul Nadara" c.2, s.272

8) İbn-i Hacer'in "Lisan'ül Mizan" c.4, s.399

9) el-Zehebi'nin "Mizan'ül İtidal" c.2, s.313

Hz. Ali'nin Resulullah’ın katındaki yeri

74. İbn-i Abbas, Ebu Bekir, Bera, ve İbn-i Cüfa'dan naklen, Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (Ali minni bi menzilete re'si, min bedeni)

Meali: "Ali benden, başımın gövdemdeki menzilesi gibidir"

Kaynak:

1) el-Suyuti'nin "Cami us-Sağir" c.2, s.140, Hadis No: 5596 Mustafa Muhammed Bas.

2) Hatip el-Bağdadi'nin "Tarih-i Bağdat" c.7, s.12

3) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul Ummal" c.11, s.603 ve “Müntahab’ül Kenz” c.5, s.30

4) el-Münavi'nin "Künuz el-Hakaik" c.2, s.17

5) İbni Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.375, Hadis No: 870

6) Menakıb-ı Meğazeli s.92, Hadis No: 135,136

7) Süleyman el-Kunduzi'nin "Yenabi' ul Mevedde" s.180, 185, 254, 284 İstanbul Bas.

8) el-Münavi’nin “Fayd’ül Kadir” c.4, s.357

9) İbni Hacer el-Heytemi'nin "Sevaik'ul Muhrika" s.123

10) Tabari'nin "Riyad'ul Nadara" c.2, s.214

11) eş-Şeblenci'nin "Nur'ül Absar" s.73, Saidiye Mısır Bas.

12) es-Sabban’nın “İsaf’ür Rağibin” s.158 (Nur’ül Absar hamişinde basılan)

13) ed-Deylemi’nin “Firdevs’il Ahbar” c.3, s.89, Hadis No: 3993

14) el-Menakib el-Mürtadaviyye s.88

15) el-Bedhaşi’nin “Miftah’ün Neca” s.28, 43

16) el-Hamzavi’nin “Meşarik’ül Envar” s.91

17) Menakıb-ı Hüvarezmi el-Hanefi s.87, 91 Haydariye Bas.

18) Sebl’ül Hüda ver-Rişad c.11, s.297

19) İbn-i Dimaşki’nin “Cevahir’ül Metalib” c.1, s.58

20) İntiha’il Efham s.213

21) Şerh’ul Üzeyri c.2, s.417

22) et-Tüsteri’nin “İhkak’ul Hak” c.5, s.236; c.16, s.97; c.21, s.570

23) Münteheb Fedail'ün Nebi ve Ehli Beytihi s.122

75. İbn-i Mesud’tan naklen, Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (Aliyyin bin Ebi Talib minni keruhi fi cesedi)

Meali: "Ali bin Ebi Talib benden cesedimin içindeki ruhumun menzilindedir"

Kaynak:

1) el-Bedhaşi’nin “Miftah’ün Neca” s.43

2) Tarih-i İbn-i Neccar

76. Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (Ali minni bi menzileti min rabbi)

Meali: "Ali benden benim rabbimden sahip olduğum menzile sahiptir"

Kaynak:

3) Menakıb-ı Hüvarezmi el-Hanefi s. 211

4) İbn-i Hacer'in "Sevaik'ül Muhrika" s. 106

5) Tabari'nin "Zehair'ul Ukba" s.64 ve "Riyad'ul Nadara" c.2, s.215

6) Siret-i Halebiyye c.3, s.391

7) et-Tüsteri’nin “İhkak’ul Hak” c.7, s.217

8) Şerafeddin el-Musevi’nin “el-Müracaat” s.275

9) Muhammed Miri el-Antaki'nin "Limaze ahtertü Mezhebe Ehl’il Beyt" s.300

10) es-Semman'ın "el-Mevafikat"

Hz. Ali'nin düşmanı Allah’ın düşmanıdır

77. Ayşe’nin kölesi Rafi’den naklen, Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (Âdellâhu men âde Aliyyen)

Meali: "Ali'ye düşmanlık edene Allah düşmanlık etsin"

Kaynak:

1) İbn'ül Esir'in "Üsd'ül Gabe" c.2, s.154 Hadis No:1589 Mısır bas.

2) el-Askalani'nin "el-İsabe fi Temyiz es-Sahabe" c.2, s.373, Hadis No: 2560

3) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul Ummal" c.6, s.152 ve “Müntahab’ul Kenz” c.5, s.32

4) el-Münavi'nin "Künüz el-Hakaik" c.2, s.10

5) el-Suyuti'nin "Cami us-Sağir" c.2, s.110

6) en-Nebehani’nin “el-Feth’ül Kebir” c.2, s.221, Mısır bas.

7) Ramuz’ul Ahadis s.314

8) Emrutesri’nin “Ercah’ül Metalib” s.11 Lahur bas.

9) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül Mevedde" s.180

Hz. Ali’nin çeşitli özellikleri

78. Said bin Cübeyr’den, o da İbn-i Abbas’tan naklen, Resulullah (saa) Hz. Ali'ye hitaben şöyle buyurdu: (Yâ Ali, ente sâhibu havdi, ve sâhibu livâi, ve habibu kalbi, ve vasiyyi ve vârisü ilmi, ve ente müstevde’ü mevârisil enbiyâi min kabli, ve ente eminullâhi fi ardihi, ve hüccetullâhi alâ beriyyetihi, ve ente rüknül imân, ve amûd ül islâm, ve ente misbâh’üd dücâ, ve menâr ül hüdâ, vel alemül merfuu li ehlid dünyâ, yâ Ali men ettebeake necâ, vemen tehallefe anke helek, ve entet tarik’ul vâdih, vessırât’ul müstakim, ve ente kâidül ğürrül muhaccilin, ve ya’sûb’ül müminin, ve ente mevlâ men enâ mevlâh, ve enâ mevlâ küllü müminin ve müminetin, lâ yühibbüke illâ tâhir’ül vilâdeh, velâ yübğiduke illâ habis’ül vilâdeh, vemâ a’receni rabbi iles-semâi ve kellemeni rabbi illâ kâle: Yâ Muhammed, ikra Aliyyen minni esselâm ve arrifühü ennehü imâmü evliyâi ve nuru ehli tâati, ve heniyen leke hâzihil kerâmeh.)

Meali: “Ey Ali, sen havuzumun ve sancağımın sahibi ve kalbimin sevgilisisin. Sen benim vasim, ilmimin varisi ve benden önceki peygamberlerin mirasının emanetçisisin. Sen Allah'ın yeryüzündeki güvendiği ve insanlar üzerinde onun hüccetisin. Sen imanın rüknü ve İslamın direğisin. Sen, zifri karanlığın meşalesi, hidayetin nuru ve dünya ehli için yükseltilmiş nişanesin. Ey Ali, her kim sana uyarsa kurtulur, her kim senden yüz çevirirse helak olur. Sen aşikar, belli olan yol ve dosdoğru olan sıratsın. Sen ak yüzlülerin önderi ve müminlerin sultanısın. Ben kimin mevlası isem sen de onun mevlasısın. Ben ise her erkek ve kadın müminlerin mevlasıyım. Seni ancak temiz doğumlu bir kişi sever ve ancak kötü doğumlu olan kişi düşman olur. Miraç’ta Allah beni katına aldığında bana şöyle bildirdi: Ey Muhammed, Ali'ye benden selam oku ve bildir ki, kendisi evliyamın imamı ve bana itaat edenlerin nurudur. Ona bu keramet kutlu olsun.”

Kaynak:

1) Hüsâmettin el-Mirdi el-Hanefi nin “Âli Muhammed” s.45

2) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ul Mevedde" s.133

3) et-Tüsteri'nin "İhkâk'ul Hak" c.20 s.407

4) Menakıb-ı Ahmet bin Hanbel

Hz. Ali’nin onüç faziletini anlatan hadis

79. An Câbir bin Abdullâh el-Ansâri radiyallâhu anhümâ kâle: Lekad semitü Resulallâhi sallallâhu aleyhi ve âlihi ve sellem yekulü fi Aliyyün hisâlün lev kenet vâhidetün minhe fi recülin ektefi bihâ fadlen ve şerefen.

Kavlühü Sallallâhu aleyhi ve âlihi ve sellem:

“Men küntü mevlâh fealiyyün mevlâh”

Ve kavlühü: “Ali minni kehâruna min Musâ”

Ve kavlühü: “Ali minni ve enâ minhü”

Ve kavlühü: “Ali minni kenefsi, tâ’atühü tâati, ve me’sıyatühü ma’siyeti”

Ve kavlühü: “Harbü Aliyyin harbüllâh, ve silmü Aliyyin silmullâh”

Ve kavlühü: “Veliyyü Aliyyin veliyyullâh, ve adüvvü Aliyyin adüvvullâh”

Ve kavlühü: “Aliyyin hüccetüllâhi alâ ibâdihi”

Ve kavlühü: “Hübbu Aliyyin imân, ve buğduhu küfür”

Ve kavlühü: “Hizbu Aliyyin hizbullâh, ve hizbu a’dâihi hizbüşşeytân”

Ve kavlühü: “Ali meal hak velhak me Ali, lâ yefterikân”

Ve kavlühü: “Aliyyin kasiyml cenneti ven nâri”

Ve kavlühü: “Men fâreka Aliyyen fekad fârekani, vemen fârekani fârekallâh”

Ve kavlühü: “Şiatü Aliyyün hümül faizune yevmel Kıyâmeti”

Meali: Cabir bin Abdullah el-Ansari dedi ki: Resulullah (saa)'ın İmam Ali hakkında buyurmuş olduğu bir takım hasletler duydum ki, onlardan biri bir şahısta olsaydı ona fazilet ve şeref olarak yeterliydi.” (O hasletler) Resulullah (saa)'ın bu buyruklarıdır:

“Ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır.”

“Ali benden Harun’un Musa’ya olan konumundadır.”

“Ali benden, ben de ondanım.”

“Ali benden, nefsim gibidir. Ona olan itaat bana itaattir, ona karşı asi olmak bana karşı asi olmaktır.”

“Ali’nin savaşı Allah’ın savaşıdır. Ali’nin barışı Allah’ın barışıdır.”

“Ali’nin dostu Allah’ın dostudur. Ali’nin düşmanı Allah’ın düşmanıdır.”

“Ali, Allah’ın yaratıklarına olan hüccetidir.”

“Ali’yi sevmek iman, onu buğz etmek küfürdür.”

“Ali’nin tarafı Allah’ın tarafıdır, Ali’nin düşmanlarının tarafı da Şeytan’ın tarafıdır.”

“Ali hakladır, hak da Ali’yledir. İkisi birbirinden ayrılmazlar.”

“Ali Cennet ve Cehennem’in bölüştürücüsüdür.”

“Ali’den ayrılan benden ayrılmıştır, benden ayrılan da Allah’tan ayrılmıştır.”

“Ali’nin şiası (yandaşları) Kıyamet Günü’nde kurtulmuş olanlardır.”

Kaynak:

1) el-Kunduzi el-Hanefi’nin "Yenabi' ul Mevedde" s.55-56

2) et-Tüsteri’nin “İhkak’ul Hak” c.5, s.43; c.4, s.287

3) el-Behrani’nin “Gayet’ül Meram”

4) Yunus Ramadan’ın “Buğyet’üt Talib” s.135, Beyrut Bas.

Mescide açılan kapıların kapatılması

80. Zeyd bin Erkam, İbn-i Abbas, Cabir bin Abdullah ve Cabir bin Semra'dan naklen, Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (Süddü ebvâb'ül mescit külleha illâ bâb Ali)

Meali: "Ali'nin kapısı müstesna, mescide açılan tüm kapıları kapatınız"

Kaynak:

5) Sahih-i Tirmizi c.2, s.301

6) el-Hakim'in "Müstedrek es-Sahihayn" c.3, s.125

7) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül Mevedde" s.88

8) Ebu Naim el-Asbahani'nin "Hilyet'ül Evliya" c.4, s.153

9) el-Bağdadi'nin "Tarih-i Bağdat" c.12, s.205

81. Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (Feinni ümirtü biseddi hâzihil ebvâb illâ bâbu Aliyyin, fekâle fihi kâilüküm, vallâhi mâ sededtü şey'en velâ fetehtehu, velâkkinni ümirtü li şey'in fettebe'tühü)

Meali: "Ali'nin kapısından başka mescide açılan tüm kapıları kapatmaya emrolundum, aranızda konuşanlar oldu, Allah’a yemin olsun ki ben kendimden ne açtım, ne de kapattım, ben ancak emrolunduğum şeyi yerine getirdim"

Kaynak:

1) Hasais en-Nisai s.13

2) el-Hakim'in "Müstedrek es-Sahihayn"c.3, s.125

3) Müsned-i Ahmet bin Hanbel c.1,s.175

4) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul Ummal" c.11, s.598

5) İbn-i Hacer'in "Sevaik'ül Muhrika" s.122

6) el-Künci' nin "Kifayet'üt Talib" s.203

7) Süleyman el-Kunduzi'nin "Yenabi' ul Mevedde" s.87

8) el-Tabari'nin "Zehair'ul Ukba" s.76

9) el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul Kenz " c.5, s.29

10) et-Tüsteri'nin "İhkak'ul Hak" c.5, s.540-586

11) Muhammed Miri el-Antaki'nin "Limaze ahtertü Mezhebe Ehl’il Beyt" s.319

Allahu Teâla, Resulullah’a Hz. Ali’nin lugati ile muhatab oldu

82. İbn-i Ömer dedi ki: Resulullah (saa)’ a sordular ki: Mirac gecesinde Allah seninle kimin lugatı ile muhatab oldu? Resulullah buyurdu ki: “Allah, Ali bin Ebi Talib’in lugatı ile bana muhatab oldu ve bana ilham edip ona sordum ki: Ey Rab, sen mi bana muhatab oluyorsun yoksa Ali mi? Allah bana buyurdu ki: Ey Ahmed, ben eşyalar gibi bir şey değilim, insanlar ile kıyas edilemem ve eşyalar ile vasıflanamam. Seni nurumdan yarattım ve senin nurundan Ali’yi yarattım. Kalbinin içine baktım, kalbinde Ali bin Ebi Talib’den daha sevgili olanı görmedim ve böylece kalbin mütmain olsun diye onun lugatı ile sana muhatab oldum.”

Kaynak:

1) Menakıb-ı Hüvarezmi el-Hanefi s.37

2) Hatip Hüvarezmi el-Hanefi’nin “Maktel’il Hüseyn” c.1, s.42

3) Süleyman el-Kunduzi' nin "Yenabi' ul Mevedde" s.83

4) Yunus Ramadan’ın “Buğyet’üt Talib” s.451 Beyrut Bas.

5) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.463

Hz. Ali, Resulullah'ın nefsi gibidir

83. Muttalib bin Abdullah bin Huntab'tan naklen, Resulullah (saa) Sakif boyuna hitaben şöyle buyurdu: (Letüslimünna ev leeb'senne reculen misil nefsi felyedribanna a'nâkaküm bisseyf, veliyesbiyenne zerâriküm veliye'hüzenne emvâleküm)

Meali: "Gerektiği gibi Müslüman olacak mısınız, yoksa üzerinize nefsim gibi birini gönderirim ki boyunlarınızı vurur, soyunuzu esir eder ve mallarınızı elinizden alır"

Ömer bin Hattab dedi ki: Bu gün gibi hiçbir zaman amirliğe heves göstermemiştim, göğsümü gerip Resulullah (saa)'ın bana işaret edip: O adam budur, demesini diledim, fakat Resulullah (saa) Hz. Ali'nin bulunduğu yere gelip, Hz. Ali'yi elinden tutarak şöyle buyurdu: (Hu hâze, hu hâze) "O adam budur, o adam budur"

Kaynak:

1) Siret-i Halebi c.2, s.734

2) İbn-i Hasan el-Kilabi'nin "Müsned-i Dimaşk" Hadis No: 4

3) Menakıb-ı Hüvarezmi el-Hanefi s.81

4) Tabari'nin "Zehair'ul Ukba" s.64 ve "Riyad'ul Nadara" c.2, s.107

5) Abdürrezzak'ın "el-Müsannaf " c.11, s.226, Hadis No: 20389

Resullah’ın yerine Hz. Ali’den başka kimse eda edemez

84. Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (Ali minni ve enâ min Ali, ve lâ yüeddi anni illâ enâ ev Ali)

Meali: "Ali bendendir, ben de Ali'denim, kendi yerime ben veya Ali’den başka kimse eda edemez"

Kaynak:

1) Sahih-i Tirmizi c.2, s.299

2) Sünen-i İbn-i Mace c.1, s.44

3) Hasais en-Nisai s.19

4) Müsned-i Ahmet bin Hanbel c.4, s.164-165

5) Muhibeddin el-Tabari'nin "Riyad'ul Nadara" c.2, s.174

6) İbni Asakir' in "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.378

7) İbn-i Hacer’in "Sevaik'ul Muhrika" s.120

8) el-Suyuti'nin "Cami'üs Sağir" c.2, s.56

9) el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul Kenz" c.5, s.30

10) Menakıb-ı Meğazeli s.222

11) İbn-i Kesir'in "el-Bidaye ven-Nihaye" c.7, s.356

12) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül Mevedde" s.54

13) İbn-i Esir el-Cezri’nin “Cami’ul Usul” c.9, s.471

85. Beraat süresinin ilk ayetleri indiğinde Resulullah (saa) onları, Mekke ehline okuması için Ebu Bekir'i gönderdi. Sonra İmam Ali'yi arkasında gönderip Ebu Bekir'den almasını emretti. İmam Ali, Ebu Bekir'e yetişip ayetleri ondan aldı ve Mekke ehline kendisi okudu. Bu durumdan etkilenen Ebu Bekir, Medine'ye dönüp Resulullah (saa)'a, benim hakkımda bir şey mi indi, diye sordu. Resulullah (saa) da şöyle cevap buyurdu: (Lâ, velâkin Cebrâil câeni ve kâl: Lâ yüeddi anke illâ ente ev recül minke)

Meali: "Hayır, lakin bu ayetleri ancak ben veya benden olan birinin tebliğ etmesi için emrolundum"

Kaynak:

1) Müsned-i Ahmet bin Hanbel c.1, s.151

2) Hasais en-Nisai s.91

3) Tefsir-i İbn-i Kesir c.2, s.333

4) Siret-i İbn-i Hişam c.3, s.545

5) Tabari'nin "Riyad'ul Nadara" c.2, s.147

6) Tarih-i İbn-i Kesir c.5, s.38 / Feth'ül Bari c.8, s.256

Hayber Kalesi’nin fatihi Hz. Ali'dir

86. Büreyde'den naklen: Resulullah (saa) Hayber ehlinin kale-lerine indiğinde bayrağı Ebu Bekir'e verdi, fethetmeden geri döndü. Sonra Ömer aldı, Ömer de askerleriyle beraber Hayber'e hücum etti. Fakat sonunda askerleriyle beraber geri kaçtı. Askerler Resulullah (saa)'ın huzurunda Ömer'i ayıpladılar. Ömer de onları ayıpladı. Bunun üzerine Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (İnni dâfi er-râyet ilâ reculin yuhibbalâhu ve resulüh ve yehibballâhu ve resulühü, kerrâr ğayr ferrâr, lâ yerce hattâ yeftehullaha lehü)

Meali: "Yarın sancağı öyle birisine vereceğim ki, Allah ve resulünü sever, Allah ve resulü de onu severler. Allah kaleyi onun eliyle fethedecektir"

Ertesi gün sancağı Hz.Ali'ye verdi ve ve Hz. Ali Hayber kalesini fethetti.

Kaynak:

1) İbn-i Hasan el-Kilabi'nin "Müsned-i Dimaşk" Hadis No: 27

2) Siret-i İbn-i Hişam c.3, s.334

3) Müsned-i Ahmet bin Hanbel c.5,s.33

4) İbn-i Sa'd'ın "Tabakat" c.3, s.158

5) Tarih'üt Tabari c.2, s.93

6) Tirmizi Hadis no: 3970

7) Altı Parmak Peygamberler Tarihi s.644

Hz. Ali'nin Hendek Savaşı'ndaki kahramanlığı

87. Hz. Ali, Amru İbn-i Ved'e karşı savaşmak için karşı çıktığında ve bütün Müslümanlar ona karşı aciz kaldıklarında Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (Berezül imânü küllühü ile eş şirki küllihi)

Meali: "İman'ın hepsi, Şirk'in hepsine indi"

(Burada İman'dan maksat Hz. Ali, Şirk'ten maksat da Amru İbn-i Ved'tir)

Kaynak:

1) İbn-i Ebil Hadit'in "Şerh-u Nehc'ül Belağa" c.4, s.344

2) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül Mevedde" s.94

3) ed-Demiri’nin “Hayat’il Hayvan” c.1, s.39

4) Nehc'ül Hak ve Keşf es-Sıdk s.217

5) et-Tüsteri'nin "İhkak'ul Hak" c.6, s.9

6) el-Arbain Fi Usul’id Din s.475

7) es-Siret el-Halebi c.2, s.340

88. Hz. Ali, Hendek gününde Amru İbn-i Ved (Onbin kişi kuvvetinde sayılan) ile savaşıp onu öldürdüğünde Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (Darbatü Aliyyün fi yevm'il Handek afdalu min a'mâl ümmeti ilâ yevm'ül Kıyâmet)

Meali: "Ali bin Ebi Talib'in Hendek gününde, Amru İbn-i Ved'e bu bir kılıç vuruşu, bütün ümmetimin Kıyamet Günü’ne dek yapacakları bütün amellerinden daha erdemlidir"

Kaynak:

1) el-Hakim Nişaburi'nin "Müstedrek es-Sahihayn" c.3, s.34 Hadis No: 4327

2) el-Bağdadi'nin "Tarih-i Bağdat" c.13, s.18-19 Rakam: 6978

3) Fahrettin Razi'nin "Tefsir-i Kebir" c.32, s.31

4) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul Ummal" c.11, s.623 Hadis No: 33035

5) Hüvarezmi el-Hanefi'nin "Maktel-i Hüseyn" c.1, s.45

6) İbni Ebil Hadit' in "Şerhu Nehc' ül Belağa" c.4, s.342

7) Şerh’ül Mekasid c.2, s.301

8) Münteheb Fedail'ün Nebi ve Ehli Beytihi s.229

9) Es-Seyyid Murtada Hüseyni'nin "Fedail'ül Hamse min es-Sıhah es-Sitte" c.2, s.320-321

10) Seyyid Eyyub bin Sıddık’ın “Menâkıb-ı Çihâr Yâri Güzîn” 6. Bab, 26. Menâkıb

Hz. Ali ve yandaşları kurtulanlardır

89. Ümmü Seleme ve Ebi Said el-Hudri’den naklen, Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (Ali ve Şiatehü, hümül fâizün yevm'el Kıyâmet)

Meali: "Ali ve şiası (yandaşları) Kıyamet Günü’nde kurtulmuş olanlardır"(8)

Kaynak:

1) İbn-i Asakir eş-Şafii’nin "Tarih-i Dimaşk" c.3, s.328 Hadis No: 848

2) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül Mevedde" s.180, 237

3) el-Münavi'nin "Künüz el-Hakaik" s.92

4) ed-Deylemi'nin "Firdevs bi-Mesur el-Hitab" c.3, s.61 Hadis No: 4371

5) Abdullah eş-Şafii’nin “el-Menakib” s.204

6) el-Bedhaşi’nin “Miftah’ün Neca” s.61

7) Sıbt İbn-i Cevzi’nin “Tezkiret’ül Havas” s.59

8) et-Tüsteri’nin “İhkak’ul Hak” c.7, s.299 Ümmü Seleme’den ve c.7, s.301 Ebi Said el-Hudri’den.

9) Seyyid Eyyub bin Sıddık’ın “Menâkıb-ı Çihâr Yâri Güzîn” 6. Bab, 25. Menâkıb, 26. Hadis

10) Muhammed Miri el-Antaki'nin "Limaze ahtertü Mezhebe Ehl’il Beyt" s.393-394

11) Münteheb Fedail'ün Nebi ve Ehli Beytihi s.137

12) es-Seyyid Murtada Hüseyni'nin "Fedail'ül Hamse min es-Sıhah es-Sitte" c.2, s.94

90. Hz. Ali şöyle buyurdu: (Tefterik hâzehel ümmet alâ selâsete ve seb'ine firkat, isnetâne ve seb'in finnâr ve vâhideh fil cennet, ve hiya ellezine kâle Allâhu azze ve celle fi hakkahüm: “Ve mimmen halaknâ ümmeten yehdüna bilhakki ve bihi ya'dilün.” Vehüm enâ ve muhibbi ve etbâ'i)

Meali: "Bu ümmet yetmiş üç fırkaya bölündü, yetmiş ikisi ateşin içinde ve biri -Ki Allah haklarında şöyle buyurmuş 'Yarattıklarımızdan hakka hidayet eden ve adaleti yerine getiren bir ümmet vardır' (Araf 181. Ayet) - onlar ben ve benim tabilerim (yandaşlarım) ' dir, Cennet’teyiz"

Kaynak:

1) el-Suyuti'nin "ed-Derr'ül Mensur" tefsiri c.3, s.617

2) el-El-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül Mevedde" s. 109

3) Menakıb-ı Hüvarezmi el-Hanefi s.331, Hadis No: 351

4) Ercah’ül Metalib s.83

5) Tevdih ed-Delail s.158

6) et-Tüsteri'nin "İhkak'ul Hak" c.3, s.413; c.14, s.344; c.20, s.206 bol isnatlar için.

7) el-Haskani'nin "Şevahid'üt Tenzil"

91. Yasir bin Hammad, İmam Ali el-Rida'dan, babaları ve dedelerinden naklen, Resulullah (saa) Hz. Ali'ye hitaben şöyle buyurdu: (Yâ Ali, ente hüccetullâh, ve ente bâbullâh, vet-tarik ilallâh, ent en-nebe'ül azim, ve entes-sırât'ül müstakim ve entel mesel'ül a'lâ. Ente imâm'ül müslimin ve Emir'ül Mü'minin, ente hayr'ül vasiyyin ve seyyidis-sıddıkin. Yâ Ali, ente Fâruk'ul a'zam ves-Sıddık'ul Ekber. Hizbek hizbi ve hizbi hizbullâh, ve hizbu a'dâek hizb üş-Şeytân)

Meali: "Ey Ali, sen Allahın hüccetisin, sen Allahın kapısısın, sen Allaha götüren yolsun, Nebe'ül Azim (Büyük olan haber), Sırat-ı Müstakim (Doğru olan yol) ve Mesel-i Ala (En yüce örnek) sensin. Sen Müslümanların imamı ve Müminlerin Emiri'sin. Sen vasilerin en hayırlısı ve Sıddık (doğrulayıcı) ' ların üstadısın. Ey Ali, sen en yüce faruk ve en büyük sıddıksın. Senin fırkan benim fırkamdır, benim fırkam da Allah’ın fırkasıdır, senin düşmanlarının fırkası da Şeytan’ın fırkasıdır"

Kaynak:

1) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül Mevedde" s. 495-496

Dünyada ve Ahirette bayrağın sahibi Hz.Ali'dir

92. Resulullah (saa)'a: Kıyamet gününde senin bayrağını kim taşıyacak, diye sordular. Resulullah (saa) şöyle buyurdu: "Bayrağımı dünyada taşıyan Ali bin Ebi Talib taşıyacaktır"

Kaynak:

1) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul Ummal" c.13, s.136

2) İbn-i Hasan el-Kilabi'nin "Müsned-i Dimaşk" Hadis No: 26

Cennet'e ilk girecek olan şahıs Hz. Ali'dir

93. Resulullah (saa), ashabı ile oturduğu bir anda şöyle buyurdu: (Evvelü men yedhül el-cennete minen nebiyyin ves-sıddikin Aliyyün bin Ebi Tâlib)

Meali: "Peygamberlerin ve Sıddık (Doğrulayıcı) 'ların içinden Cennet’e ilk girecek olan Ali bin Ebi Talib'tir"

O anda ashabından Dücane adlı bir şahıs, ayağa kalkıp dedi ki: Ey Resulullah, sen bizlere Allah’tan haber vermişsin ki, sen Cennet’e girmeden bir peygamberin geçmesi haram ve ümmetlerden ise senin ümmetin geçmeden başka ümmetin geçmesi de haramdır"

Bunun üzerine Resulullah (saa) şöyle cevap buyurdu: (Belâ, velâkin emâ alimtüm enne hâmile Livâ'ül hamd imâmehüm ve inne Aliyyin bin Ebi Tâlib, hamilü Livâ'ül hamd yevm el-Kıyâmeh beyne yeddi, yedhül bihil cennete ve enâ alâ eserihi)

Meali: "Evet, öyle haber verdim, lakin bilmez misin ki, Hamd bayra-ğını taşıyacak olan önde olacaktır, o da Kıyamet gününde Hamd bayrağını taşıyacak olan Ali bin Ebi Talip'tir, kendisi önümde, olacak, ben ve tüm gelenler onun arkasından cen-nete gireceğiz"

Bunun üzerine Hz. Ali'nin yüzüne sevinç doğdu, sonra ayağa kalkıp şöyle buyurdu: (Elhamdülillâhillezi şerrefenâ fiyke yâ Resulullâh)

Meali: "Allaha hamd olsun ki, bizi seninle şereflendirdi ey Resulullah"

Kaynak:

1) Hatiplerin hatibi el-Hüvarezmi el-Hanefi'nin "Menakıb-ı Hüvarezmi" s.227

2) el-Bahrani’nin “Gayet’ ül Meram” s.679, Hadis No: 9

3) el-Hilli’nin “Keşf’ül Yakin” s.386, 387

4) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.494

Hz. Ali'nin hiç kimsede olmayan özellikleri

94. Resulullah (saa), Hz. Ali'ye hitaben şöyle buyurdu: (Yâ Ali, ütiyte selâsen lem yü'tehünna ahadün, velâ enâ. Ütiyte sıhren misli velem üvti enâ misli, ve üvtiyte zevceten sıddıkaten mesli ibneti, lem üvti mislehâ zevceten, ve üvtiyte el-Hasan vel-Hüseyn min sulbike velem üvti min sulbi mislehümâ, velâkinneküm minni ve enâ minküm)

Meali: "Ey Ali, sana üç özellik verildi ki, o özellikler hiç kimseye, hatta bana bile verilmemiştir: Sen benim gibi bir kayınpedere sahipsin, ama benim böyle bir kayınpederim yoktur. Kızım Fatıma sana eş olarak verildi,oysa bana onun gibi bir eş verilmedi. Sana senin soyundan Hasan ve Hüseyin verildi, benim ise onlar gibi çocuklarım yoktur, ama siz bendensiniz, ben de sizlerdenim"

Kaynak:

1) Muhibeddin el-Tabari'nin "Riyad'ul Nadara" c.2, s.202

2) Ebu Said' in "Şeref'ün Nübüvve"

3) Enis Emir’in “Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah” s.394

Gadir-i Hum İmamı Hz. Ali'dir

95. Resulullah (saa), hacı kafilesi ile veda haccından dönerken, Gadir-i Hum denen yere vardığında halka hitaben şöyle buyurdu: (Men küntü Mevlâh, fehâze Ali Mevlâh. Allâhummâ vâli men vâlâh, ve âdi men âdâh, ve ansir men nasarah, ve ahzil men hazeleh)

Meali: "Ben kimin Mevlasıysam, Ali de onun Mevlasıdır, Allahım, ona dost olanın dostu ol ve ona düşmanlık edene düşman ol,(9) ona yardım edene sen yardım et ve onu hor göreni hor gör"

Kaynak:

1) İbn-i Asakir eş-Şafii'nin "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.13, Hadis No: 508, 513, 514, 515, 523, 544’ Beyrut 1. Bas.

2) el-Heysemi'nin "Mecma'üz Zevaid" c.9, s.105

3) eş-Şehrestani’nin “el-Milel ven-Nihel” c.1, s.163

4) İbn-i Ebil Hadit'in "Şerhu Nehc'ül Belağa" c.1, s.209, 289, 1.Bas.Mısır

5) el-Belazuri’nin “Ensab’ul Eşraf” c.2, s.112

6) ez-Zerendi el-Hanefi'nin "Nazım Dürer es-Simtayn" s.112

7) Menakıb-ı Hüvarezmi el-Hanefi s.80, 94, 130

8) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ul Mevedde" s.249

9) el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul Kenzl" c.5, s.32 ve "Kenz'ul Ummal" c.6, s.403 1. Bas.

10) el-Haskani’nin “Şevahid’üt Tenzil” c.1, s.157, Hadis No: 211

11) el-Künci eş-Şafii'nin "Kifayet'üt Talib" s.63, Haydariye bas.

12) İbn-i Sabban eş-Şafii’nin “İs’af’ür Rağibin” s.151 (Nur’ul Absar hamişinde bas.)

Hz. Ali'nin misali, Kabe’dir

96. Resulullah (saa) şöyle buyurdu: "Ali'nin misali Kabe gibidir, ona bakmak ibadet, onu haccetmek farzdır"

Kaynak:

1) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.407

2) Menakıb-ı Meğazeli s.107

3) Ercah'ül Metalib s.480

Hz. Ali'den cevazı olmayanlar Sırat’tan geçemeyecek

97. Ebu Bekir'den naklen, Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (Lâ yecüzü ahadün alassırâti illâ men ketebe lehü Aliyyün el-cevâz)

"Ali'den izni olmayan hiç kimse Sırat'tan geçemeyecektir"

Kaynak:

1) el-Bağdadi'nin "Tarih-i Bağdat" c.10, s.157

2) Tabari'nin "Riyad'ul Nadara" c.2, s.177

3) İbn-i Hacer'in "Sevaik'ül Muhrika" s.124

4) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül Mevedde" s. 207, 285

5) el-Zehebi’nin “Mizan’ül İtidal” c.2, s.28, 44

Hz. Ali'nin hakkını tanımayanlar

98. Ebu Rafi'den, Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (Men lem ye'rif hak Ali fehüva ahad min es-selâset, emmâ ümmühü zâniyeh, ev hamelethü ümmühü alâ ğayr tahar ev münâfık)

Meali: "Ali'nin hakkını tanımayan üç kişiden biridir: Ya zina kadının oğlu, veya temiz olmadığı halde hamile kalan annenin oğlu veyahut da o kişi münafık bir kimsedir"

Kaynak:

1) Muhammed Salih et-Tirmizi’nin “Menakib’ül Murtadaviyye” s.203

2) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül Mevedde" s.252

3) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.353

Hz. Ali'nin Emir'ül Müminin olduğu gün

99. Hüzeyfe'den, Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (Lev ya'lem ün-nâsü metâ sümmiya Ali Emirülmümin lemâ enkerü fedâyilhü, sümiye bizâlike ve Âdem beyn er-ruh vel cesed ve hiyne kâle: Âlestü birabbiküm, kâlü: Belâ. Fekâl Allâhü te'âlâ: Enâ rabbüküm, ve Muhammed nebiküm, ve Ali Emirüküm)

Meali: "İnsanlar, Ali bin Ebi Talib'in ne zamandan beri 'Emir'ül Müminin' olarak adlandırıldığını bilselerdi, onun faziletlerini inkar etmezlerdi: Adem, ruh ve ceset arasındayken, Allah o zaman hazır bulunanlara şöyle buyurmuştu: Rabbinize inandınız mı? Hazır olanlar (Ruh alemi): Evet inandık (Kalü bela) dediler. Allah da onlara şöyle buyurdu: Ben Rabbinizim, Muhammed peygamberiniz, Ali de Emir’inizdir"

Kaynak:

1) Seyyid Eyyub bin Sıddık’ın “Menâkıb-ı Çihâr Yâri Güzîn” 6. Bab, 25. Menâkıb, 30. Hadis

2) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül Mevedde" s.238

3) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.348

Denizler tükenir Hz.Ali’nin faziletleri tükenmez

100. İbn-i Abbas, Mücahit, Ömer bin Hattab ve Said bin Cübeyr’den naklen, Resulullah (saa) şöyle buyurdu: (Lev kânet'ül eşcâru aklâm, vel bahru midâd, vel cinnu hissâb, vel insu kittâb, mâ ahsu fedâilu Aliyyin bin Ebi Tâlib)

Meali: "Şayet ağaçlar kalem olsa, deniz mürekkep olsa, cinler hesap etse, insanlar da katip olsalar, Ali bin Ebi Talib'in faziletlerini sayamazlardı"

Kaynak:

1) İbn-i Osman el-Zehebi'nin "Mizan'ül İtidal" c.3, s.467

2) el-Künci eş-Şafii'nin "Kifayet üt-Talip" s.252

3) İbn-i Hacer el-Askalani’nin "Lisan'ül Mizan" c.5, s.62, Haydar Abad bas.

4) el-Zehebi'nin "Tezkiret'ül Huffaz" s.8

5) Sıbt İbn-i Cevzi’nin “Tezkiret’ül Havas” s.23 Müessetü Ehl’il Beyt. Beyrut bas.

6) el-Hamvini eş-Şafii'nin "Feraid es-Simtayn" c.1, s.16 Beyrut Bas. Mukaddemesinde.

7) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül Mevedde" s.121

8) Menakıb-ı Hüvarezmi el-Hanefi s.2

9) Emrutesri’nin “Ercah’ul Metalib” s.11, 98 Lahur bas.

10) el-Hemedani’nin “Meveddet’ül Kurba” s.55

11) Muhammed Miri el-Antaki'nin "Limaze ahtertü Mezhebe Ehl’il Beyt" s.309

12) el-Bahrani’nin “Gayet’ül Meram” s.493

13) el-Hilli’nin “Nehc'ül Hak ve Keşf'üs Sıdk” s.231

14) el-Hilli’nin “Keşf’ül Yakin” s.22

15) İbn-i Şazan’ın “Miet Menkıbe” s.110, Hadis No: 99

16) Yunus Ramadan’ın “Buğyet’üt Talib” s.423 Beyrut Bas.

17) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.454

18) Menakıb-ı Ahmet bin Hanbel

19) el-Tabarani’ nin “Mucem”

20) Nasır bin Ebil Mekarim el-Hüvarezmi’nin “Şerh’ül Mekamat”

21) Cemaliddin Ataullah el-Herevi “el-Arbaine Hadisen”

22) ed-Deylemi’nin “el-Firdevs”

 

Vesallallâhu alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi-t Tâhirin.


 

 (1) Bkz. el-Zehebi'nin "Mizan'ül İtidal" c.3, s.467 / Menakıb-i Hüvarezmi el-Hanefi s.2; el-Hamvini eş-Şafii'nin "Feraid’üs Simtayn" c.1, s.18; el-Künci eş-Şafii’nin "Kifayet'üt Talib" s.252; Süleyman el-Kunduzi el-Hanefi’nin "Yenabi'ul Mevedde" s.121; et-Tüsteri'nin "İhkak'ul Hak" c. 5, s.129; c.15, s.607; c.7, s.89-112; el-Behrani’nin “Gayet’ül Meram” s.293; Muhammed Miri el-Antaki'nin "Limaze ahtertü Mezhebe Ehl’il Beyt" s.301...

 

(2) Bkz. ez-Zerendi el-Hanefi'nin "Nazım Dürer es-Simtayn" s.80 / Menakıb-ı Hüvarezmi s.3; el-el-Künci eş-Şafii'nin "Kifayet'üt Talib" s.124; İbn-i Cevzi’nin “Tezkiret’ül Havas” s.13; el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ul Mevedde" s.121; Yunus Ramadan’ın “Buğyet’üt Talib” s.108...

 

(3) Bkz. el-Hakim Nişaburi'nin "Müstedrek ala Sahihayn" c.3, s.107; İbn’ül Esir’in “el-Kamil fit-Tarih” c.3, s.399; es-Siret’il Halebi c.2, s.207; el-Suyuti'nin "Tarih'ül Hulefa" s.168; İbn-i Abdil Birr’in “el-İstiab” c.2, s.466; İbni Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.3, s.63; İbni Hacer el-Heytemi'nin "Sevaik' ul Muhrika" s.118; Ebu Yala el-Hanbeli’nin “Tabakat’ül Henabile” c.1, s.319; Tabari’nin “Riyad’ul Nadara” c.2, s.212; ez-Zehebi’nin “Talhis’ül Müstedrek” c.3, s.107; Menakıb-ı Hüvarezmi el-Hanefi s.3; el-Haskani’nin “Şevahid’üt Tenzil” c.1, s.19, Hadis No: 7,8,9; ; el-Künci eş-Şafii’nin "Kifayet' üt Talib" s. 253; ez-Zerendi el-Hanefi’nin “Nazım Dürer es-Simtayn” s.80; Abdullah eş-Şafii’nin “el-Menakib” s.112; el-Kunduzi el-Hanefi’nin "Yenabi' ul Mevedde" s.121, 275; el-Bedhaşi’nin “Miftah’ün Neca” s.43; ed-Dehlevi el-Hindi’nin “Techiz’il Ceyş” s.335; es-Sabban’ın “İsaf’ür Rağibin” s.148-149; İbn-i Talha eş-Şafii’nin “Metalib’üs Süül” c.1, s.87; el-Hamvini eş-Şafii'nin "Feraid es-Simtayn" c.1, s.379, Hadis No: 309; er-Ravd’ül Ezher s.96, 102; el-Askalani’nin “et-Tehzib’üt Tehzib” c.7, s.339; İbn’il Cevzi’nin “Menakib Ahmet bin Hanbel” s.163; et-Tüsteri’nin “İhkak’ul Hak” c.4, s.388; c.5, s.122-127; c.15, s.694-700...

(4) Muaviye bin Ebi Süfyan Hz. Ali’ye sövdü ve lanet etti. (Bkz. İkd’ül Ferid İbn-i Abdu Rabbih’in c.4, s.366 / İbni Ebil Hadit' in "Şerhu Nehc'ül Belağa"c.1, s.356; c.3, s.258 – 1.Baskı-Mısır / İbn' ül Esir' in "Üsd' ül Gabe" c.1, s.134 / el-İsabe c.1, s.77 / El-Kamil İbn’ül Esir c.3, s.302 / el-Suyuti' nin "Tarih'ül Hulefa" s.190 / İbni Hacer el-Heytemi' nin "Sevaik' ul Muhrika" s.33)

 Yine Muaviye Hz. Ali’ye sövmeleri için emir verdi. (Bkz. Sahih-i Müslim c.2, s.360 / Sahih-i Tirmizi c.5, s.301, Hadis No: 3808)

 Resulullah (saa) kendi zamanında Hz. Ali’ye söven kimse yoktu. Ancak ilerde Emeviler’in Hz. Ali'ye söveceklerini bildiği için bu ve buna benzer hadisleri söylemiştir.

 

 

(5) Vasi: 1.Vasiyyet edilen kimse 2. Hz. Ali'nin lakabı (Bkz. Tacül Arus kitabında Vasi maddesinde / Yunus Ramadan’ın “Buğyet’üt Talib” s.107) 

(6) Hz. Harun peygamberin, Hz. Musa peygambere olan menzili veziri ve halifesi oluşudur. Bkz. Furkan Süresi, 35.Ayet'te şöyle buyruluyor: "Biz Musa'ya kitabı verdik ve kardeşi Harun'u ona Vezir yaptık".

Yine Taha süresinde Hz. Musa nın duasında, şöyle geçer: Allahım, bana Ehlimden bir Vezir tayin et, kardeşim Harun’u...(bkz.29-35.ayetler) Ardından Allahu Teala da: “Ey Musa, İstediğin sana verildi” buyuruyor. Bu iki ayete göre Hz. Harun, Hz. Musa’nın veziridir.

Yine Allahu Teala buyuruyor ki: Musa, kardeşi Harun’a: Milletim içinde halefim ol ve onları ıslah et, dedi. (Araf Süresi 142. Ayet) Bu ayete göre Hz.Harun, Hz. Musa’nın halifesidir.

Hz. Ali, Resulullah (saa)’ın katındaki mertebesi Hz. Harun'un Hz. Musa'ya olan mertebesinde olduğuna göre Hz. Ali, Resulullah (saa)’ın gerçek veziri ve halifesidir.

 

(7) Bkz. Ta-Ha Süresi 29-35. Ayetler. Peygamber Efendimiz (saa) bu duasında Hz. Ali’nin kendisinin Veziri olduğunu ilan etmiştir. 

(8) "Ümmetim yetmiş üç fırkaya bölünecek, bunlardan biri kurtulacak, diğerleri helak olacak" (Sünen-i Ebi Davud Bab: 1, Hadis No: 4596) Hadisi şerifine işaret eder.

(9) Bkz. Sahih-i Tirmizi c.5, s.297; Hasais’ün Nisai s.96, 100, 104; el-Hakim'in "Müstedrek es-Sahihayn" c.3, s.110; el-Bağdadi'nin "Tarih-i Bağdat" c.8; s.290; el-Suyuti' nin "ed-Derr'ül Mensur" tefsiri c.5, s.182; Tefsir-i Fahri er-Razi c.3, s.636...